Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


05.07.2018

I august 2018 blir søknad om tilskudd til sykdomsavløsing elektronisk

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.


28.02.2018

Søk produksjonstilskudd i mars: Forbered deg nå

Fra 1. mars kan du søke om produksjonstilskudd i jordbruket.


07.02.2018

Endelige satser og utbetaling av produksjonstilskudd

Endelige satser for søknadsomgangen 2017 ble fastsatt i januar 2018.
Hovedutbetalingen skjer i uke 8.


04.01.2018

Frist 10. januar - Etterregistrering av opplysninger for produksjons- og avløsertilskudd 2017

Dersom du leverte søknad innen søknadsfristene 15. mai og 15. oktober, er det enkelte opplysninger som kan etterregistreres. Dette må gjøres innen 10. januar.


28.09.2017

Husk å søke produksjonstilskudd innen 15. oktober

Denne søknadsomgangen gjelder planteprodusenter, husdyrprodusenter og birøktere. I tillegg kan du søke tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.


18.09.2017

Husk dette ved avlingssvikt

Mye nedbør den siste tiden har gjort innhøstingen problematisk for mange. Derfor minner vi om noen forutsetninger for å få erstatning etter avlingssvikt.

 


10.07.2017

Drenering av jordbruksjord- økte tilskuddssatser fra 1.juli 2017

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å legge større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli. Nye satser er 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter grøft. Endringene gjelderfor søknader sendt inn etter 1. juli 2017.


09.06.2017

Ved avlingsskade er det viktig å dokumentere klimaskaden og melde til kommunen

Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.


26.05.2017

Bonde dømt for forsøk på grovt bedrageri

Borgarting lagmannsrett støttet Fylkesmannen i Østfold i at bonden hadde forsøkt å få utbetalt urettmessig høy erstatning for avlingssvikt ved å oppgi uriktige opplysninger.


09.05.2017

Fristen nærmer seg - husk å søke produksjonstilskudd

15. mai er søknadsfristen for de som har husdyrproduksjon.


Flere nyheter