Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


19.10.2018

Status for avlingsskadeerstatning i Østfold

To uker før søknadsfristen har over 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold.


10.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen er 15. oktober, men Landbruks og mat departementet har besluttet at søknadsfristen for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


02.10.2018

Husk å søke produksjonstilskudd og RMP- tilskudd innen 15. oktober

Det nærmer seg søknadsfristen både for søknad om Produksjonstilskudd og søknad om Regionale miljøtilskudd (RMP). Begge har søknadsfrist 15.oktober 2018.


03.09.2018

Midlertidig endring i gjødselvareforskriften

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet  fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

 


05.07.2018

I august 2018 blir søknad om tilskudd til sykdomsavløsing elektronisk

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.


28.02.2018

Søk produksjonstilskudd i mars: Forbered deg nå

Fra 1. mars kan du søke om produksjonstilskudd i jordbruket.


07.02.2018

Endelige satser og utbetaling av produksjonstilskudd

Endelige satser for søknadsomgangen 2017 ble fastsatt i januar 2018.
Hovedutbetalingen skjer i uke 8.


04.01.2018

Frist 10. januar - Etterregistrering av opplysninger for produksjons- og avløsertilskudd 2017

Dersom du leverte søknad innen søknadsfristene 15. mai og 15. oktober, er det enkelte opplysninger som kan etterregistreres. Dette må gjøres innen 10. januar.


28.09.2017

Husk å søke produksjonstilskudd innen 15. oktober

Denne søknadsomgangen gjelder planteprodusenter, husdyrprodusenter og birøktere. I tillegg kan du søke tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.


18.09.2017

Husk dette ved avlingssvikt

Mye nedbør den siste tiden har gjort innhøstingen problematisk for mange. Derfor minner vi om noen forutsetninger for å få erstatning etter avlingssvikt.

 


Flere nyheter