Redusert omdisponering i Østfold

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i Østfold er i 2015, 2016 og 2017 betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt sammen med fylkesplanens arealstrategi (2009) har dermed gitt resultat.

Rekkefølgebestemmelsen i fylkesplanen om at det ikke skal legges inn nye arealer i kommuneplanene første 12-års periode, har sammen med et strengt jordvern bidratt til at det nå reguleres betydelig mindre arealer dyrka mark til utbygging.

Etter en lett rullering blir ny fylkesplan vedtatt juni 2018. Planen har mål om å redusere den årlige omdisponeringen i Østfold til et absolutt minimum. Det skal ikke settes av dyrka mark til utbygging ut over det som allerede ligger inne i kommunenes arealplaner, og ved utbygging av nødvendig infrastruktur skal forbruket av dyrka mark begrenses. 

Et ambisiøst jordvernmål og stort potensial for mer effektiv arealutnyttelse, fortetting og omforming i byggeområdene gir mulighet for å redusere omdisponeringen i Østfold ytterligere. Arealeffektiv by- og tettstedsutvikling er det beste jordvernet, og med byutvikling som fokus framfor jakt på nye arealer er det mulig å ta vare på landets beste matproduksjonsarealer. 

Kontaktpersoner