Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Potetopptaking Skjeltorp gård, Sarpsborg

Potetopptaking Skjeltorp gård, Sarpsborg


10.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen er 15. oktober, men Landbruks og mat departementet har besluttet at søknadsfristen for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


01.10.2018

Hesten som ressurs – lokal næringsutvikling

Landbruks- og matdepartementet kom i sommer med en ny veileder om hesten som ressurs. Håpet er å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette for næringsutvikling i kommunene.


21.09.2018

Fagdag . fossilfire korntørker

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til en nyttig fagdag om korntørker og lager. onsdag 17 oktober i Rakkestad.


05.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022 er nå lagt ut på høring

Høringsfrist er 16.oktober


03.09.2018

Midlertidig endring i gjødselvareforskriften

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet  fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

 


12.07.2018

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde i Rakkestad 10. -12. august

Norge kan bli et foregangsland innen klimasmart landbruk. Klimalåven skal være landbrukets samlingspunkt under messa Markens Grøde i Rakkestad 10. - 12.august 2018.


06.07.2018

Nye presiseringer rundt avlingsskadeerstatning

Fredag 6. juli har LMD og landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommet med presiseringer knyttet til erstatningsordningen etter avlingssvikt.


05.07.2018

Ny informasjon – Tørkeskade i korn – arealtilskudd og erstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon.


05.07.2018

I august 2018 blir søknad om tilskudd til sykdomsavløsing elektronisk

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.


14.06.2018

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil komme inn under Regionalt miljøprogram (RMP) 2018. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel