Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Potetopptaking Skjeltorp gård, Sarpsborg


12.07.2018

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde i Rakkestad 10. -12. august

Norge kan bli et foregangsland innen klimasmart landbruk. Klimalåven skal være landbrukets samlingspunkt under messa Markens Grøde i Rakkestad 10. - 12.august 2018.


06.07.2018

Nye presiseringer rundt avlingsskadeerstatning

Fredag 6. juli har LMD og landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommet med presiseringer knyttet til erstatningsordningen etter avlingssvikt.


05.07.2018

Ny informasjon – Tørkeskade i korn – arealtilskudd og erstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon.


05.07.2018

I august 2018 blir søknad om tilskudd til sykdomsavløsing elektronisk

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.


14.06.2018

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil komme inn under Regionalt miljøprogram (RMP) 2018. 


13.06.2018

Dårlig grovfôravling? Du kan importere høy tollfritt

Mangel på grovfôr til dyra kan bøtes på med import. Landbruksdirektoratet fordeler en tollfri importkvote fra EU på 35 000 tonn høy årlig.


12.06.2018

Mistanke om avlingssvikt?

Om du mistenker at det kan bli avlingssvikt i år på grunn av vær og klima, er det noen ting du må huske på om du skal har rett til avlingsskadeerstatning:


12.06.2018

Store insektsangrep på furu i Østfold

Det er observert stedvis kraftige angrep av rød furubarveps i Aremark, Marker, Halden og Degernes. Larvene spiser furunåler, først fra fjorårets skudd. Skadene gir normalt kun tilveksttap.


12.06.2018

Fylkesmannen innkaller til skogbrannmøte

Skogbrannfaren er fortsatt svært høy. Fylkesmannen har derfor innkalt blant annet lokale brannvesen, sivilforsvaret, politiet, heimevernet, nettselskaper, Statens vegvesen, skogbrukssjefer og beredskapskoordinatorer i kommunene, til møte tirsdag 12. juni.


01.06.2018

Skogbruksplanlegging i Moss, Sarpsborg og Hobøl

Alle skogeiere i Moss, Sarpsborg og Hobøl har nå fått tilbud om å bli med på en felles kartlegging av skogressursene. Fristen for å bestille er utsatt til 8. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel