Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


02.01.2018

Forskrifter om sammenslåing av kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forskrift om sammenslåing av kommunene Moss og Rygge og likedan forskrift om sammenslåing av kommunene Aurskog-Høland og Rømskog.


19.12.2017

Uttalelser fra fellesnemdene om årsbudsjetter og økonomiplaner

8 av 18 kommuner i Østfold er nå involvert i en sammenslåingsprosess. Fylkesmannen har sendt brev til de tre involverte fellesnemndene, og bedt dem om å uttale seg om vedtatte årsbudsjett og økonomiplaner i de aktuelle kommunene. 


11.12.2017

Forskrift om Indre Østfold kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift om sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til Indre Østfold kommune.


17.11.2017

Kommunene i Østfold får nye kommunenummer

Kommunaldepartementet har fastsatt nye kommunenummer som en oppfølging av vedtatte sammenslåinger. I Østfold får alle kommunene nye kommunummer fra 1. januar 2020.


01.11.2017

Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt notat om regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger.


19.09.2017

Navn på ny kommune i Indre Østfold

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har ikke blitt enige om forslag til navn på den nye kommunen som skal virke fra 1. januar 2020. Fylkesmannen har i dag anmodet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta stilling til spørsmålet.


08.09.2017

Kommunereformen - videre prosess i Østfold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til kommunene i Østfold som er vedtatt slått sammen av Stortinget. Her er det orientert om prosessen for disse kommunene fram til sammenslåingstidspunktet.


18.05.2017

Tillegg til tilråding om kommunereformen

Trøgstad kommune har søkt om å få inngå som del av den nye kommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg. Fylkesmannen tilrår overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Trøgstad blir en del av den nye kommunen i Indre Østfold. Felles kommunestyremøte skal avholdes i Askim 12. juni 2017.


07.04.2017

Tilskudd til veier og digitaliserinstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort at det kan søkes om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen. Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.


09.03.2017

Prosesser framover for kommuner som skal slå seg sammen

94 kommuner har nå fattet gjensidige vedtak om å slå seg sammen. 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og Venstre om sammenslåing av enkelte kommuner som har sagt nei til sammenslåing. Departementet vil legge fram en proposisjon som følger opp dette senest 7. april. Stortingets vedtak i vil bli fattet tidlig i juni.


Flere nyheter