KOSTRA-rapporten 2017

Østfold Analyse og Fylkesmannen har utarbeidet en rapport om kommunenes økonomi og tjenesteyting, basert på de foreløpige KOSTRA-dataene for 2017

Dataene viser at Østfoldkommunene samlet har omtrent samme nivå på netto driftsresultat i 2017 som året før. I 2016 var det en betydelig resultatmessig forbedring fra 2015.

Nivået på frie reserver (disposisjonsfond) er også styrket i løpet av 2017. 5 av de 18 kommunene i fylket har imidlertid et nivå på (disposisjonsfond) som utgjør under 6 % av sum driftsinntekter. Dette er et nivå på reservene som kan være i laveste laget for å takle framtidige utfordringer.

Det relative nivået på lånegjelda i fylket er omtrent uendret fra året før. Enkelte av fylkets kommuner har imidlertid en betydelig økning i gjelda.