Budsjettbrev til ROBEK-kommuner

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av de vedtatte årsbudsjettene i ROBEK-kommunene Halden og Hobøl. Begge kommunene får sine budsjetter for 2018 godkjent.

En viktig del av Fylkesmannens oppfølging av ROBEK-kommunene er å påse at disse kommunene utarbeider en forpliktende plan for inndekning av underskudd. Fylkesmannen skal også følge opp at den godkjente planen blir fulgt opp på en realistisk måte i budsjett og økonomiplan.

Halden kommune fikk aksept for en plan for underskuddsinndekning i 2014. Kommunens godkjente vedtak innebar at kommunen fordelte inndekningen av underskuddet beløpsmessig på årene 2014-2022. Kommunen har senere fulgt opp planen, og anslaget for regnskapsresultatet for 2017 viser at planen følges opp med god margin. Anslaget tilsier også nå at det er realistisk at kommunen kan bli utmeldt av ROBEK i 2019. For å oppnå dette må kommunen fatte nødvendige vedtak om å dekke inn rest merforbruk i løpet av 2018. Dersom dette er på plass og inndekning også oppnås regnskapsmessig, kan kommunen meldes ut av ROBEK etter at kommunestyret har behandlet årsregnskapet for 2018.

Hobøl kommune vedtok en plan for inndekning av samlet merforbruk i 2016. Fylkesmannen godkjente denne planen som innebar at underskuddet skal dekkes inn fordelt på årene 2016-2018. I løpet av 2017 vedtok kommunen å justere budsjettet slik at rest merforbruk i sin helhet dekkes inn i 2017. Prognosen for regnskapsresultatet tilsier at man oppnådde dette også regnskapsmessig. Dette medfører at kommunen ligger an til å bli utmeldt av ROBEK senere i år når kommunestyret har behandlet årsregnskapet for 2017.