Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


27.07.2018

Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

Kommunaldepartementet har sendt brev til kommunene og orientert om Stortingets vedtak ved behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018. Detaljene i det økonomiske opplegget for kommunene i 2019 presenteres i statsbudsjettet som legges fram den 8. oktober 2018.


15.06.2018

Hobøl kommune ut av ROBEK

Hobøl kommune er utmeldt fra Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Utmeldingen kommer som en følge av at det vedtatte årsregnskapet for 2017 viser at kommunen har dekket inn underskudd fra tidligere år i sin helhet.


08.06.2018

Skjønnsmidler 2019

I brev til kommunene åpner Fylkesmannen for at det kan søkes om skjønnsmidler. Søknadsfristen er satt til 21. august.


16.05.2018

Kommuneproposisjonen for 2019

Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram av regjeringen den 15. mai. Proposisjonen inneholder forslag om økonomisk opplegg for kommunene for 2019, og i tillegg presenteres status for kommunereformen.


16.05.2018

Presentasjoner fra møte om kommuneproposisjonen for 2019

Departementsråd Eivind Dale møtte kommunene i Østfold den 16. mai. Han presenterte kommuneproposisjonen for 2019.


27.04.2018

Fylkesmannens Østfoldrapport 2018

Fylkesmannen har publisert Østfoldrapporten 2018, som gir et bilde av situasjonen i kommunene ved å sammenligne statistikk og status på ulike områder. Rapporten er et verktøy i Fylkesmannens dialog med kommunene. 


23.03.2018

Innsending av årsregnskap for 2017

I brev til kommunene bes det om at årsregnskap for 2017 med tilhørende dokumenter sendes Fylkesmannen.


22.03.2018

KOSTRA-rapporten 2017

Østfold Analyse og Fylkesmannen har utarbeidet en rapport om kommunenes økonomi og tjenesteyting, basert på de foreløpige KOSTRA-dataene for 2017


15.03.2018

Gode resultater i Østfoldkommunene i 2017

Data fra kommunenes foreløpige årsregnskap for 2017 viser at Østfoldkommunene oppnådde et nivå på netto driftsresultat på 3,5 % av sum driftsinntekter.


13.02.2018

Budsjettbrev til ROBEK-kommuner

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av de vedtatte årsbudsjettene i ROBEK-kommunene Halden og Hobøl. Begge kommunene får sine budsjetter for 2018 godkjent.


Flere nyheter