Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


17.10.2018

Fordeling av skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk

Stortinget har vedtatt at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt fra 2019. På bakgrunn av dette ble Fylkesmannen i Østfold bedt om få fordele en skjønnsramme på 3,5 millioner kroner til fylkets kommuner for å dekke opp for merutgifter til retaksering. Midlene er nå fordelt. Alle kommunene i fylket som har innført eiendomsskatt på verker og bruk er tildelt midler.


17.10.2018

Restbeløp ordinære skjønnsmidler 2018 er fordelt

Ved den opprinnelige fordelingen av skjønnsrammen for 2018 i Østfold ble 2 millioner kroner holdt tilbake for å dekke opp for uforutsette forhold som kan inntreffe i løpet av året. Disse midlene er nå fordelt.


10.10.2018

Anne Karin Olli møtte kommunene

Statssekretær Anne Karin Olli møtte kommunene i Østfold den 9. oktober. Hun presenterte kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett.


08.10.2018

Kommunene i Østfold får en vekst i frie inntekter på 3,2 % i 2019

Statsbudsjettet gir kommunene på landsbasis en vekst i frie inntekter på 2,9 % i 2019 beregnet ut fra anslag på regnskap 2018. Pris- og lønnsveksten er anslått til 2,8 % slik at realveksten blir 0,1 %.


08.10.2018

31,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Østfold

Fylkesmannen har fordelt 31,5 millioner kroner til kommunene i skjønnstilskudd for 2019. 7,5 millioner kroner er holdt tilbake for senere fordeling.


27.07.2018

Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

Kommunaldepartementet har sendt brev til kommunene og orientert om Stortingets vedtak ved behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018. Detaljene i det økonomiske opplegget for kommunene i 2019 presenteres i statsbudsjettet som legges fram den 8. oktober 2018.


15.06.2018

Hobøl kommune ut av ROBEK

Hobøl kommune er utmeldt fra Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Utmeldingen kommer som en følge av at det vedtatte årsregnskapet for 2017 viser at kommunen har dekket inn underskudd fra tidligere år i sin helhet.


08.06.2018

Skjønnsmidler 2019

I brev til kommunene åpner Fylkesmannen for at det kan søkes om skjønnsmidler. Søknadsfristen er satt til 21. august.


16.05.2018

Kommuneproposisjonen for 2019

Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram av regjeringen den 15. mai. Proposisjonen inneholder forslag om økonomisk opplegg for kommunene for 2019, og i tillegg presenteres status for kommunereformen.


16.05.2018

Presentasjoner fra møte om kommuneproposisjonen for 2019

Departementsråd Eivind Dale møtte kommunene i Østfold den 16. mai. Han presenterte kommuneproposisjonen for 2019.


Flere nyheter