Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


01.11.2017

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Fylkesmenene avdekket lovbrudd i fire av fem kommuner i et landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i 2016.


15.02.2016

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester. Søknadsfrist 1. april.  Mer informasjon og søknadskjemaer finner du under "Utlysning av midler"


18.12.2015

Stort forskningsprosjekt på dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens

Forskningsrådets BIONÆR-program har innvilget over 27 millioner til et 3-årig forskningsprosjekt.


19.08.2015

Ernæring og matglede hos eldre - fagseminar og konkurranse

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har tatt initiativ til den landsomfattende konkurransen "Gyldne måltidsøyeblikk". Fylkesmannen i Østfold inviterer til fagseminar 9.9.2015 og til deltakelse i konkurransen.

 


28.11.2014

IPLOS e-læring

IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Det brukes til dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.


17.12.2013

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering 2013 og søknad 2014

Søknad om tilskudd til tiltak som finansieres over Kompetanseløftet 2015 sendes til Fylkesmannen. En forutsetning for å søke, er at kommunen har rapportert til Fylkesmannen. Frist for rapportering og søknad er 1. februar 2014.


18.10.2013

Morgendagens omsorg 14.11.2013

Fylkesmannen inviterer til konferanse om "Morgendagens omsorg" og kontaktmøte for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester på Quality Hotel og Resort Sarpsborg torsdag 14. november.


09.01.2013

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering og søknad

Søknad om tilskudd til tiltak som finansieres over Kompetanseløftet 2015 sendes Fylkesmannen.  En forutsetning for å søke, er at kommunen har rapportert til Fylkesmannen. Frist for rapportering og søknad er 1. februar 2013.