Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


09.03.2017

Aktivitetsplikt for de under 30

Ny § 20 a i sosialtjenesteloven

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner   taler mot det. Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25.  


22.06.2016

Barn har rett til fritid og til å delta i lek og i fritidsaktiviteter

Fritidserklæringen er et viktig steg og en felles innsats for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 

For mer informasjon trykk på lenken

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

 

 


21.06.2016

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

Kven skriv vi eigentleg for i det offentlege? Og korleis kan vi skrive slik at mottakarane forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune eit gratis kurstilbod til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Du kan lese mer her

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2016/difi-og-sprakradet-lanserer-nettkurs-i-klarsprak/

 


04.04.2016

Garantidokument i husleieforhold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.


07.01.2016

Endringer i sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven § 18 har fått nytt tredje ledd om barns inntekt.

Departementet har justert statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.


26.03.2015

Tilsyn med kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmennene har ført tilsyn med NAV- kontorenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet. Les om funnene. Oppsummeringsrapporten er godt verktøy i arbeidet med kvalitetsforbedring i NAV - kontoret.

Rapporten finner du her


27.06.2013

Styrking av informasjon og veiledning innen sosialtjenesten i Nav

Fylkesmannens råd- og veiledningsoppgaver innenfor sosialtjenesteområdet i Nav skal styrkes.