Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


09.10.2017

Fag- og tjenesteutviklingskonferansen 2017

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, i samarbeid med Høgskolen og Fylkesmannen i Østfold, inviterer til felles fagkonferanse på Høgskolen tirsdag 7. november. Vedlagt følger program for dagen.


28.03.2017

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

Helsedirektoratet har tidligere gitt ut en veileder for saksbehandling av tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Nå har de også publisert et e-læringskurs «Veilederen på 1-2-3»


30.09.2016

Pasientreiser fra 1. oktober 2016

1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser uten rekvisisjon.


26.03.2015

Tilsynsmelding 2014

Nå kan du lese oppsummering over tilsyn gjennomført av fylkesmennene innefor barnevern, sosialetjenester i NAV og helse- og omsorgstjenestene.

Tilsynsmeldingen kan brukes for å forbedre systematisk kvalitetsarbeid der du arbeider.

Les meldingen her


28.11.2014

IPLOS e-læring

IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Det brukes til dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.

 


03.12.2013

Nødnett og organisering av legevaktsentraler

Helsedirektoratet vil i samarbeid med Fylkesmannen arrangere en erfaringskonferanse i Østfold med nødnett og organisering av legevaktssentraler.


04.07.2013

Noe å lære av tilsyn? Invitasjon til erfaringssamlinger etter tilsyn med tvungen helsehjelp

Fylkesmannen i Østfold inviterer kommunene i Østfold til samlinger for å utveksle erfaringer etter tilsyn med tvungen helsehjelp som er gjennomført i 2011 og 2012. Samlingene passer både for de kommunene som har hatt tilsyn, og de som ikke har hatt tilsyn med tvungen helsehjelp.


24.01.2013

Seminar om kommunal planlegging på rusområdet

Kommunenes ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven og lov om sosiale tjenester i NAV gjelder for alle innbyggere. For å uforme helhetlige og inkluderende tjenester trengs kunnskap om innbygernes behov og tilgjengelig metodikk. 17. januar 2013 inviterte Fylkesmannen i Østfold sammen med KoRus-øst til seminar med særlig fokus på ungdomspopulasjonen og rusområdet. 12 av kommunene deltok og tilbakemeldingene var svært positive med hensyn til nytte av dagen.


14.01.2013

E-resept i Østfold fra 15. januar

Kommunene i Østfold starter med e-resept 15.januar. Alle apotek kan ekspedere e-resepter fra denne dato. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.