Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at helsekravene til å ha førerkort ikke er oppfylt, skal han eller hun melde fra om dette til Fylkesmannen dersom helsekravene ikke vil være oppfylt innen seks måneder. Fylkesmannen informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

Dispensasjon

De nye helsekravene som trådte i kraft i oktober 2016 er tilpasset EUs førerkortdirektiv, der hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning.

Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort, vil det være svært liten mulighet til å kunne få innvilget en søknad om dispensasjon. Som en overgangsordning fram til 30. september 2019 kan likevel Fylkesmannen fornye tidligere dispensasjoner dersom søkeren har tungtveiende behov til å få fornyet førerkortet.

Klage

Dersom du har fått avslag på søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling. 

Vis mer


07.02.2018

Endringer i veilederen til helsekravene

Helsedirektoratet oppdaterer veilederen fortløpende. Under fanen "om veilederen" i veilederen er det en endringslogg. Følg med på denne. Siste endring var 22.12.17:

 


27.10.2017

Viktig endring i helsekrav til førerkort

Helsekrav til førerkort § 36 nr. 8 er nå opphevet ved endringsforskrift. Dette medfører at bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva heretter skal vurderes etter § 35. I tillegg er teksten i § 20 nr. 5 bokstav B endret ved at det er lagt til "i våken tilstand". Begge endringene  trådde i kraft 25.10.17.


07.08.2017

Nye helseattester og krav om egenerklæring

I juni 2017 kom det nye helseattester til førerkort. Disse er tilgjengelige i fastlegenes EPJ. I tillegg presiseres at egenerklæringskjemaet er en del av helseattesten og skal fylles ut av søker (pasient) før legen fyller ut helseattesten. Se lenker på høyre side.


26.09.2016

Nye helsekrav til førerkort fra 01.10.16

1. oktober 2016 ble det innført nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EU`s førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Fastlegen har nå en mer sentral rolle. Flere som tidligere måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen som de skal levere til trafikkstasjon, evt. politiet. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye reglene.


30.08.2016

Kasuistikker til kurs for leger i nye helsekrav til førerkort

Her er presentasjonen med kusuistikker til kursene (PDF):

Presentasjon

Ta med endringsforskriften. Den finner du her:

Forskrift om endring i førerkortforskriften

Oppdatert program finner du her (programmet er det samme for de tre kursene)


11.08.2016

Kurs for allmennleger i nye helsekrav til førerkort

Fristen for påmelding har gått ut, men vi har fremdeles ledige plasser på kursene 5. september på Quality Hotel & Resort, Sarpsborg og 8. september i Askim Kulturhus. For ønske om deltakelse en av disse dagene, se under "les mer". 


04.12.2015

Nye helsekrav for førerkort iverksettes 01.10.16

De nye helsekravene blir for de fleste helsetilstander mer liberale, men for bruk av noen medikamenter som kan påvirke årvåkenhet og kjøreevne blir de strengere. De fleste kravene blir omtrent på det nivået Fylkesmannen i dag kan innvilge dispensasjon. Intensjonen med helsekravene er trafikksikkerhet og dispensasjonsmuligheten fra de nye kravene faller for det meste bort.


13.11.2012

Førerkort er gyldig til fylte 75 år fra 19. januar 2013

Personer som har helseattest som utløper før vedkommende fyller 75 år, kan vente med å fornye førerkortet med helseattest til 75-års dagen.