Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Folkehelse er også et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at folkehelsen ivaretas i planer

Fylkesmannen skal medvirke til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Det brede folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer

 

 


09.05.2018

Vold i nære relasjoner- forebyggende helsearbeid

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og svangerskapsomsorgen skal bidra til å avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.


13.12.2017

Oversikt over andel vaksinerte med HPV vaksine i Østfold

Siden 1. november i fjor har unge kvinner som er født i 1991 eller senere, fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Dette midlertidige tilbudet er rettet mot kvinner som tidligere ikke har fått tilbud om HPV-vaksine og de som tidligere har takket nei. 


23.10.2017

Nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

De nye nasjonale retningslinjene ble lansert på konferansen 13.september 2017, hvorav 12 av kommunene i Østfold deltok.


07.08.2017

Lanseringskonferanse - nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring

Den 13. september 2017 skal Helsedirektoratet lansere nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring.


05.05.2017

Frisklivssentraler møter dagens helseutfordringer

Frisklivssentralene er en viktig aktør i kommunens folkehelsearbeid. Ut fra en analyse av KOSTRA-data fra 2013 ser det ut til at kommuner med frisklivssentraler har kommet lenger i arbeidet med å skaffe seg systematisk oversikt over helsetilstanden i befolkningen og særlige utfordringer knyttet til folkehelsen. Kommuner uten frisklivssentral har større utfordringer med sosial ulikhet og flere uføre.


21.02.2017

Utlysning av tilskudd- seksuell helse

Utlysning av tilskudd til lokale- og interkommunale tiltak, og implementering av seksuell helse i det lokale folkehelsearbeidet.


21.02.2017

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedre ressursutnytting av samlede innsats i helse- og omsorgstjenestene.


18.08.2016

God samfunnsplanlegging og helsefremmende stedsutvikling

KS, Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Akershus og
Østfold har gleden av å invitere til dagskonferanse


03.08.2016

Nettverket for Friskliv,Læring og Mestring

Et nettverk for Frisklivssentralene i Østfold ble etablert i 2012. Fra mars 2016 inngår nettverket i det sammenslåtte nettverket for Friskliv,Læring og Mestring i Østfold.


03.08.2016

Fastlegers bistand ved svangerskapsavbrudd

Fylkesmennene har fått i oppdrag av Statens helsetilsyn å gjennomføre en kartlegging av kommunens oppfølging av fastlegenes bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd. Frist for kommunene til å besvare spørsmålene i kartleggingen er 31.august 2016.


Flere nyheter


Kontaktpersoner