Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Rett og plikt til opplæring 

Mange nyankomne innvandrere som blir bosatt i en norsk kommune, har behov for grunnleggende kvalifisering. Disse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt gjelder også deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Det er kommunene som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap.

De som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.

Kommunene får finansiert ordningen 

De som kan få opplæring og støtte etter introduksjonsloven, blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). På bakgrunn av de registrerte opplysningene kan kommunene søke om tilskudd til å gjennomføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mange personer i målgruppa for rett og plikt som er bosatt i kommunen, med tillegg for bestått norskprøve. I tillegg gis det tilskudd til norskopplæring for voksne asylsøkere til de kommunene som har asylmottak.

Fylkesmannens oppgaver

Introduksjonsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners rettigheter og plikter. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene.

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes virksomhet og om de oppfyller sine plikter etter introduksjonsloven.

Vis mer


17.10.2018

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.


07.08.2018

Ikrafttredelsestidspunkt for endringer i Introduksjonsloven

Stortinget vedtok 4.juni 2018 og 11.juni 2018 endringer i Introduksjonsloven. Det er nå avklart ikrafttredelsestidspunkt for de ulike endringene.


18.06.2018

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.


13.10.2016

Revidert rundskriv til Introduksjonsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har oppdatert rundskrivet til introduksjonsloven. Alle endringer som er vedtatt og trådt i kraft siden forrige revisjon er nå tatt med i rundskrivet.


03.08.2016

Endringer i introduksjonsloven

IMDi har fått informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om at det fra høsten av åpnes for at videregående opplæring på fulltid kan benyttes som tiltak i introduksjonsprogrammet. Departementet jobber nå med å få oppdatert og publisert rundskriv Q-20/2015 om introduksjonsloven .