Asylsøkere og flyktninger

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Ankomstsentrene er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet. Her blir asylsøkerne registrert, de får en helseundersøkelse og informasjon om asylprosessen. Etter noen få dager her får de tildelt plass på et asylmottak der de kan være til søknaden er behandlet. Hvis asylsøkerne får positivt svar på søknadene sine, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkerne:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.
  • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere bosatt i mottak i midlertidig innkvartering. En tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at barn og unge som søker opphold i Norge - enten de bor i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Kommunene kan dessuten søke om refusjon for utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannens oppgaver:

  • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessuten et særskilt transittansvar, og er også tillagt et nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp, og venter en økning av saker på dette feltet.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
  • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
  • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 

 

Vis mer


17.10.2018

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå fått plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned. De nye reglene ble tatt inn i forskriftene til introduksjonsloven 1. september 2018.


11.09.2018

Invitasjon til å søke om kompetansemidler - mottak av flyktninger 6-18 år

Fylkesmannen i Østfold har fått tildelt kr 343 000,- i kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6 – 18 år. Vi inviterer kommunene til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og integrering av flyktninger.


07.08.2018

Ikrafttredelsestidspunkt for endringer i Introduksjonsloven

Stortinget vedtok 4.juni 2018 og 11.juni 2018 endringer i Introduksjonsloven. Det er nå avklart ikrafttredelsestidspunkt for de ulike endringene.


18.06.2018

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.


16.11.2017

Svar på prinsipielt spørsmål om språkpraksis som en del av opplæring i norsk

Justis- og beredskapsdepartementet har svart på en henvendelse fra IMDI og Kompetanse Norge om språkpraksis.


22.08.2017

Vilkår for permanent oppholdstillatelse - Introduksjonsloven

For personer som søker permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap stilles det etter 1. januar 2017 vilkår om dokumentasjon av språkferdigheter og bestått prøve i samfunnskunnskap. Vilkårene kommer i tillegg til de tidligere kravene om å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.


04.01.2017

Utlysning av tilskuddsmidler til Jobbsjansen Del C

Tilskudd til Jobbsjansen - forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram


04.01.2017

Utlysning av tilskuddsmidler til Jobbsjansen Del B

Tilskudd til Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom ( Jobbsjansen del B)


21.06.2016

Søker kandidater til UNE

Er du interessert i å bli medlem i Utlendingsnemda(UNE)? Justisdepartementet har bedt Fylkesmannen forslå kandidater til UNE for perioden 2017-2020.


07.12.2015

Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak. 


Flere nyheter