Voksenopplæring

Fylkesmannen har ansvar for midler til satning på etterutdanning gjennom tilskuddsordninger. 

På disse sidene legger vi ut informasjon om kompetransehevingstiltak for lærere og leder i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne.

For mer informasjon om voksenopplæringen, se www.vox.no


17.10.2018

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå fått plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned. De nye reglene ble tatt inn i forskriftene til introduksjonsloven 1. september 2018.


18.06.2018

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.


16.11.2017

Svar på spørsmål om språkpraksis

Justis- og beredskapsdepartementet har svart på en henvendelse fra IMDI og Kompetanse Norge om språkpraksis.


22.08.2017

Vilkår for permanent oppholdstillatelse - Introduksjonsloven


07.08.2017

Fravær og permisjon fra introduksjonsordningen og kombinasjonsklasser

Fravær og permisjon fra introduksjonsordningen for elever i kombinasjonsklassene.


26.06.2017

Ny tolkning av forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3

Justis- og Beredskapsdepartementet har på forespørsel fra IMDI  svart på spørsmål om forståelsen av kravet til dokumentasjon for å få fritak på grunnlag av tilstrekkelige kunnskaper i norsk/samisk og om det norske samfunnet etter forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3.


22.06.2016

Kursdager for ansatte i voksenopplæringen 15. -16. august 2016

Ansatte i voksenopplæringen samles til to spennende kursdager på Laholmen 15. -16. august 2016.