Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer

Satsninger

Ungdomstrinn i utvikling

 


11.09.2018

Invitasjon til å søke om kompetansemidler - mottak av flyktninger 6-18 år

Fylkesmannen i Østfold har fått tildelt kr 343 000,- i kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6 – 18 år. Vi inviterer kommunene til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og integrering av flyktninger.


15.05.2018

Grunnskoleeksamen våren 2018

Grunnskoleeksamen nærmer seg raskt. Utdanningsdirektoratet oppdaterer jevnlig sin informasjon om grunnskoleeksamen.
15.05.2018

Dronning Sonjas skolepris 2018

Dronning Sonjas skolepris deles årlig ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. 

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativet til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.


02.05.2018

Svar på spørsmål om rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak

Kunnskapsdepartementet har 26.april 2018 svart på spørsmål om det rettslige grunnlaget for skolen/skoleeier og fylkesmannen til å bruke henholdsvis klassebytte, frimerke, fotfølging og/eller skjerming som tiltak i saker om skolemiljø jf. opplæringsloven kapittel 9A.


11.04.2018

Tvangsbytte av skole

Om muligheten til å bruke tvangsbytte av skole som reaksjon for brudd på ordensreglementet


26.03.2018

Videregående - forbered dine elever til eksamen våren 2018

Utdanningsdirektoratet har sendt e-post til samtlige videregående skoler og fylkeskommuner om våreksamen.

Les mer ved å følge lenken.


05.03.2018

Presentasjoner fra 9A-samlingen 28. februar - 1. mars

Samlingen om 9A- arbeidet i Østfoldskolen tok opp ulike sider ved arbeidet ute i skolene og hos Fylkesmannen.

 


20.02.2018

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Kommuner i Østfold kan nå søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, ungdom og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Søknader som beskriver hvordan samarbeid med frivillige organisasjoner kan etableres eller videreføres vil bli prioritert.


16.02.2018

Søk om å bli språkkommune

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli en språkkommune fra høsten 2018 og ut 2019.  Søknadsfrist er 9. mars 2018.


15.02.2018

Yrkesfagenes år

2018 er yrkesfagenes år


Flere nyheter