Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


08.10.2018

Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen

Fra 1. november kan barnehager invitere foreldre til å svare på foreldreundersøkelsen. Undersøkelsen gir foreldre og foresatte mulighet til å gi sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.


15.08.2018

Nytt til barnehagestart 2018

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2018. Saken vil bli oppdatert frem til barnehagestart.


26.04.2018

Implementering av ny rammeplan - etterutdanning

Høgskolen i Østfold tilbyr i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold etterutdanning/kurs med tema implementering av ny rammeplan for barnehagen

 


26.04.2018

Tilretteleggingsmidler 2018/2019 - lokale prioriteringer

Barnehageeier kan nå søke om midler for å legge til rette for at ansatte kan delta på studier. Studiene skal fylle et barnehagefaglig kompetansebehov, som det lokalt er et ønske om å utvikle.

Søknaden skal sendes til barnehagemyndightene i kommunen, som vurderer og prioriterer søknadene før oversendelse til Fylkesmannen. Søknadsskjema ligger vedlagt.

Kommunen setter egen søknadsfrist for barnehageeierne. Frist for å oversende søkandene fra kommunen til Fylkesmannen er 15.06.2018.


17.04.2018

Når barn regnes som tre år etter arealnormen

Kunnskapsdepartementet har i tolkingsbrev slått fast at barn regnes som tre år fra og med august det året det fyller tre etter arealnormen.

 


10.04.2018

Utlysing av kompetansemidler - ikke-kommunale barnehageeiere

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt prøveprosjekt med kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke sine ansattes kompetanser i barnehager på tvers av kommunegrenser.

Fylkesmannen i Hordaland forvalter prosjektet på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Søknadsfrist 4. mai 2018 

 

 


16.02.2018

Webinarer for barnehage

For å støtte barnehagene i implementeringen av ny rammeplan, publiserer Utdanningsdirektoratet en rekke med såkalte webinarer. Webinarene skal inspirere personalet i arbeidet med rammeplanen, og gi et grunnlag for videre refleksjon.


16.02.2018

Søk om å bli språkkommune

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli en språkkommune fra høsten 2018 og ut 2019.  Søknadsfrist er 9. mars 2018.


16.02.2018

Endret forskrift om pedagogisk bemanning

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år


17.01.2018

Tilskudd til svømming i barnehager

I den senere tid er det satt et større fokus på svømmeopplæring i barnehagene og hvor viktig det er at barn blir trygge i vann og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i tidlig alder. Svømmeopplæringen er primært knyttet til forbygging av drukning, men det er også andre grunner, eks friluftsliv knyttet til vann, bading og utflukter ved og rundt vann. Alt dette viser hvor viktig det er å være svømmedyktig.

Barnehager og/eller frivillige organisasjoner kan søke Fylkesmannen om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen. Tilskuddet skal bidra til at barnehager og/eller frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i aldren 4-6 år i barnehagen tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.


Flere nyheter