Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


20.12.2016

Å snakke med barn om vanskelige temaer

Fylkesmannen i samarbeid med RTVS Øst gjennomførte 8. og 9. desember kurs/undervisning i å samtale med barn om vanskelige temaer. Dagenen skulle bidra til å gi relevant kunnskap om å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep. Ca. 90 deltakere fra ulike kommunale tjenester og fra 9 utvalgte kommuner deltok.

Dagene er en del av regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, En god barndom varer livet ut (2014-2017).


30.11.2015

Fagdag om å snakke med barn

Fylkesmannen i samarbeid med RVTS-Øst holdt fagdag 20. november med tema "Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep".


28.10.2015

Saksbehandlingskurs for ansatte i barneverntjenesten

Fylkesmannen arrangerer saksbehandlingskurs for ansatte i barneverntjenesten.


22.01.2015

Dialogkonferanse Skole - Barnevern

En av de viktigste arenaene i barns liv er skolen. Så også for de barna som får bistand og tiltak fra barnevernet. Statistikk viser at barn med tiltak fra barnevernet i større grad enn andre barn faller ut av grunnskolen og av videregående skole.


15.04.2013

Ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles av fylkesnemnda

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Forskriften ble vedtatt 18. februar 2013 og gjelder fra 1. mars 2013.


15.04.2013

15.5 nye stillinger til det kommunale barnevern

Fylkesmannen i Østfold har nå fordelt midlene til styrking av det kommunale barnevernet i  Østfold.