Godtgjøring og utgiftsdekning - hovedregler

Informasjon om gjeldende retningslinjer for godtgjøring og utgiftsdekning

En representant har rett på godtgjøring og utgiftsdekning, jf. utlendingsloven § 98 f, jf. utlendingsforskriften §§ 17-34 og 17-35. Den 1. juli 2016 trådte endringer i forskriftsbestemmelsene i kraft. Fra og med 1. juli vil alle oppdrag honoreres etter faste satser. Unntaket om timesgodtgjøring og faktisk utgiftsdekning ved besøk på mottak vil derfor ikke lenger være gjeldende fra og med 1. juli.

Standardsatsene er fordelt etter henholdsvis transitt-, vente og vergefasen.

 • Transittfasen: fra registrering hos Politiets utlendingsenhet til gjennomført asylintervju eller til vedtak i beskyttelsessaken dersom asylintervju ikke foretas.
 • Ventefasen: fra asylintervju og frem til vergefasen starter eller annen opphørsgrunn foreligger.
 • Vergefasen: fra innvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge og frem til vedkommende fyller 18 år eller annen opphørsgrunn foreligger.

Transittfasen - godtgjøring

Hovedregelen er at det innvilges fast sats for arbeid i transittfasen. Den faste satsen er delt inn i ulike delsatser, se Statens sivilrettsforvaltnings rundskriv 1-2014 Godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter.

Det er fastsatt følgende satser for representanters ordinære oppgaver:

 • Registreringer ved Politiets utlendingsenhet (PU)
  • Registreringer med varighet inntil 3 timer: kr 1 200
  • Registreringer med varighet over 3 timer: kr 1 600
  • Dersom representanten deltar i en vaktordning for registrering, hvor to eller flere registreringer foretas samme dag, godtgjøres representanten time for time, jf. § 17-35 annet ledd første punktum
 • Ankomstsamtale: kr 1000
 • Inntil tre besøk på mottak: kr 800 pr. besøk
 • Asylintervju
  • Asylintervju med varighet inntil 4 timer: kr 1 600
  • Asylintervju med varighet over 4 timer: kr 2 800
  • Annet arbeid/kontakt med offentlig forvaltning etter registrering ved PU: kr 1000
   • Satsen kommer til anvendelse for arbeid utført etter registrering ved PU. Ved skrifte av representant etter gjennomført registrering godtgjøres hver enkelt representant med denne satsen.
 • Reisetid i forbindelse med gjennomføring av de overnevnte oppgavene godtgjøres med kr 600 pr. reise tur/retur forutsatt reisetid over 30 minutter hver vei.

Transittfasen - utgiftsdekning

Hovedregelen for utgiftsdekning er faste satser.

 • Frem til asylintervju (transittfasen): kr 800
 • Ved deltakelse på vaktordning for registrering: fast sats på kr 100 pr. dag

I tillegg til fast sats dekkes representantens faktiske utgifter til innenlandsreiser som ikke kan regnes som «mindre» reiseutgifter (t-bane, trikk) og som er nødvendige for utførelsen av representantoppdraget.

Kilometergodtgjørelse for bruk av bil tilkjennes kun etter forhåndsgodkjenning fra Fylkesmannen.

Ventefasen – godtgjøring og utgiftsdekning

Etter at det er gjennomført asylintervju i saken ytes det godtgjøring på kr 850 per måned. I Dublin-saker begynner satsen på kr 850 å løpe etter at Utlendingsdirektoratet har truffet vedtak i saken. Fast sats for utgiftsdekning er satt til kr 100 per kalendermåned.

Vergefasen – godtgjøring og utgiftsdekning

Fra innvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge ytes det godtgjøring på kr 10 000 per år. Fast sats for utgiftsdekning er satt til kr 1000 per år.