Godtgjøring og utgiftsdekning - Utlendingsnemnda

Her finner du Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdering av rett på godtgjøring og utgiftsdekning ved forberedende møte og personlig fremmøte i nemndsmøte hos Utlendingsnemnda.

Regler om godtgjøring og utgiftsdekning for representantens deltakelse i nemndsmøte i Utlendingsnemnda

 

Du har krav på godtgjøring for arbeid som representant og rett til å få dekket utgifter i forbindelse med oppdraget, jf. utlendingsloven § 98 f, jf. utlendingsforskriften §§ 17-34 og 17-35.

Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser om at saksforberedende møte mellom den mindreårige og Utlendingsnemnda (UNE) og personlig fremmøte i nemndsmøte anses som en rettighet for barnet og en plikt for representanten. Det vil si at dette også er vurdert som nødvendig arbeid, jf. utlendingsloven § 98 d annet ledd bokstav a og at du har rett på godtgjøring og utgiftsdekning, jf. utlendingsloven § 98 f, jf. utlendingsforskriften §§ 17-34 og 17-35.

Hvis du ikke kan møte til en avtale, må du sende informasjon om dette så raskt som mulig til det fylkesmannsembete som oppnevnte deg med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på e-postadressen: fmoaemahjelp@fylkesmannen.no. Det vil da bli oppnevnt en midlertidig representant, om mulig den personen som tidligere har representert den mindreårige ved ankomst til Norge.

Godtgjøring

Etter intervju i asylsaken ytes det som hovedregel godtgjøring etter fast månedssats på kr 850, jf. utlendingsforskriften § 17-34 første ledd annet punktum.

I saker der du må møte med den mindreårige i Utlendingsnemnda kan det være grunnlag for å søke timesgodtgjøring. Timesgodtgjøring kan innvilges dersom omfanget av oppdraget tilsier det, jf. utlendingsforskriften § 17-34 annet ledd. Du må kunne godtgjøre at fast sats ikke gir en rimelig dekning og dokumentere timeforbruk.

Dersom du har fått forhåndsgodkjenning for å få dekket arbeid time for time eller ønsker å søke om timesgodtgjøring, er det viktig at du skriver en detaljert timeliste. Fylkesmannen må kunne lese ut fra timelisten hvilket arbeid som er gjort og hvor lang tid som er medgått til de ulike oppgavene.

Vi oppfordrer deg til å vedlegge bekreftelse på gjennomført avtale.

Utgiftsdekning

Hovedreglene er at dine utgifter som representant dekkes etter faste satser, jf. utlendingsforskriften § 17-35. Etter asylintervju er satsen kr 100 per måned, jf. tillegg til rundskriv 1-2014 av Statens sivilrettsforvaltnings.

I tillegg til fast sats, dekkes dine faktiske utgifter til innenlandsreiser som ikke kan regnes som «mindre reiseutgifter» og som er nødvendig for utførelse av representantoppdraget. Reisen skal som hovedregel foretas på den for statens rimeligste måte, jf. utlendingsforskriften § 17-35 første ledd tredje punktum. Det innebærer at offentlig transport som hovedregel skal benyttes der det er tilgjengelig. Kjøregodtgjørelse kan likevel dekkes ved behov. Dette må godkjennes på forhånd av fylkesmannen. Du må derfor sendte inn en begrunnet søknad dersom du vil sikre at vilkårene for dette er oppfylt. Hvis ikke kan du begrunne dette ved søknad om utgiftsdekning. Det opplyses om at dersom vi mener vilkårene for å anvende bil ikke foreligger, er hovedregelen at det innvilges fast sats.

Dersom du bor langt unna Oslo hvor nemndsmøte avholdes, kan det være nødvendig å overnatte i Oslo i forbindelse med deltakelse i nemndsmøte i Utlendingsnemnda. Utgifter til overnatting dekkes etter utlendingsforskriften § 17-35 annet ledd dersom vilkårene foreligger. Bestemmelsen er ment å komme til anvendelse i unntakstilfeller. Dersom dette kan være aktuelt, må du ta kontakt med ditt fylkesmannsembete for å få dette avklart på forhånd.

Ta kontakt med lokalt fylkesmannsembete

Vi ber om at du tar kontakt med ditt fylkesmannsembete for å avklare spørsmål om godtgjøring og utgiftsdekning. Dette er den fylkesmannen som har oppnevnt deg.

Særlig om å følge den mindreårige på reisen

Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser det ikke som din oppgave som representant å følge den mindreårige på reisen til Oslo.

Det er den som har omsorgsansvaret som skal sørge for forsvarlig transport. Dersom du mener planlagt reisemåte ikke er forsvarlig, må du ta dette opp med mottaket eller omsorgssenteret. De er ansvarlige for å sørge for følgeperson ved behov.

Vi opplyser om at UNE har inngått avtale med advokatene, det er derfor de som foretar bestillinger o.l. i forbindelse med barnets reise.