Økonomiske disposisjoner før verge er oppnevnt

Det følger av vergemålsloven § 94 at nærstående, dvs. ektefelle eller samboer, barn, barnebarn eller foreldre, direkte i kraft av loven har rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Den nærstående har rett til på familiemedlemmets vegne å foreta økonomiske disposisjoner som gjelder familiemedlemmets bolig og daglige underhold. Den nærstående har også rett til å sørge for betaling av offentlige skatter og avgifter og av forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler familiemedlemmet har inngått. 

Dette innebærer at nærstående kan betale regninger til f.eks. strøm, forsikring, lån, for den som ikke lenger er i stand til å gjøre dette selv. Dette kan gjøres selv om det ikke er formelt oppnevnt en verge og så lenge forholdet ikke omfattes av en fremtidsfullmakt. 

Se forøvrig http://vergemal.no/Bestemme-selv/Legalfullmakt/.