Rapport fra felles nasjonalt tilsyn høsten 2017: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Aurskog-Høland kommune, Løken skole

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, forvaltningskompetanse og skolebasert vurdering.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen ved Løken skole – Aurskog-Høland kommune. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene:

  • får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen
  • får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av opplæringen
  • får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen
  • blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke er tilfredsstillende

I dette tilsynet har Fylkesmannen også vurdert om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at elevene får slik opplæring og oppfølging på kommunens skoler.

Tilsynet med Løken skole – Aurskog-Høland kommune har avdekket lovbrudd, og innen fristen 1. mars 2018 må kommunen se til at:

  • innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, og synliggjør eventuelle avvik fra LK06
  • IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner
  • skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring når eleven har behov for særskilt norskopplæring

I tillegg må skoleeier:

  • bruke innhentet informasjon om elever med IOP til å vurdere om og sørge for at skolenes praksis er i samsvar med regelverket
  • bruke vurderingene av skolens praksis til å sørge for at den er i samsvar med regelverket
  • følge opp at skolene har endret sin praksis slik at den er i samsvar med regelverket

Endelig tilsynsrapport ligger til høyre i menyen.

Dato:
15. september - 1. desember
Sted:
Aurskog-Høland kommune, Løken skole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Aurskog-Høland kommune

Kontaktpersoner