Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det bevilget 20 mill. kroner til denne tilskuddsordningen.

Ordningen skal kompensere kommunene for kostnader til forberedelse av plasser som ikke ble bosatt. Midlene er bevilget som skjønnsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Den fylkesvise fordelingen for Oslo og Akershus utgjør henholdsvis kroner 1 408 800 og 2 016 800 kroner.

Justisdepartementet har oversendt en oversikt fra IMDI over antall plasser i kommunene som var forberedt, men ikke bosatt. Oversikten ligger til høyre sammen med annen informasjon om tilskuddsordningen. Fylkesmannen vil i utgangspunktet bruke denne oversikten som grunnlag for fordeling av midlene, men tallene kan korrigeres dersom de er feil.

Kommuner som mener at IMDIs tall ikke er korrekte legger inn nye opplysninger i skjemaet nedenfor og oversender dokumentasjon på egenrapporterte tall til: fmoafbu@fylkesmannen.no.

Tilskuddet utbetales til kommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2017.

Søknadsfrist:
08.11.2017 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner som forberedte bosetting av flere enslige mindreårige enn det antallet som ble bosatt i kommunen i 2016
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner i våre to fylker

Kontaktpersoner