Tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Tilskudd til "Styrking av habilitering og rehabilitering" er ett av tiltakene i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019(Prop. 1S(2016-2017).

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet.

Det er et mål at kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene. Utfordringsbildet er beskrevet i Meld.St. 26(2014-2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste".

Delmål:

a) Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.

b) Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.

c) Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.

d) Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.

e) Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.

f) Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

For mer informasjon, se link til høyre.

 

Søknadsfrist:
18.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
18.03.2018 23:00:00