Tilleggsbevilgning: Tilskudd for svømming i barnehager 2017

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. Organisasjoner og barnehager som søkte våren 2017 har muligheten til å søke på nytt, men da kun for barn det ikke er søkt på tidligere.

 

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70.

I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 35,29 mill. kr. til tilskudd for svømming i barnehager, jf. Innst. 14 S (2016-2017) fra familie- og kulturkomiteen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble tidelt 11, 1 mill. I revidert statsbudsjett fikk Fylkesmannen i Oslo og Akershus  en tilleggsbevilging på 1, 5 mill.

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Målgruppen er barn i barnehage i alderen 4-6 år.

Utdanningsdirektoratet ønsker å presisere følgende om ordningen:

  • Barnehager kan også søke om tilskudd
  • En søknad om tilskudd ikke må gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker å presisere følgende om ordningen og søknadsprosessen:

  • Tilskuddssatsen er i 2017 satt til kr. 1.750,- pr. barn.Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan søke om inntil kr. 1.750 i tilskudd per barn det skal gis svømmeopplæring til. Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.
  • Fylkesmannen stiller krav om at svømmeinstruktørene må ha nødvendig kompetanse, og har avlagt barne- om omsorgsattest til den organisasjonen de tilhører.

  • Vi ber søkere orientere seg om retningslinjene. Disse finner du til høyre i menyen.

Søknad
Søknaden sendes elektronisk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Epost-adresse: fmoapostmottak@fylkesmannen.no, merkes søknad svømmeopplæring bhg.

Utbetalingen skjer fortløpende, innenfor rammen av tildelte midler.

 

NB! Søknadsskjema ligger til høyre i menyen. Vi anbefaler at du lagrer først, så åpner filen. Dette gjør det mulig å aktivere redigering (gjelder spes. Internet explorer). På Crome går det ann å aktivere redigering.

Oppfølging og kontroll
Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til Fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fylkesmennene lager en summert oversikt for sitt fylke, og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Relaterte dokumenter og nettsider:

Utdanningsdirektoratets side om tilskuddet:

http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/svomming-i-barnehager/

Søknadsfrist:
13.10.2017 00:00:00
Målgruppe:
Målgruppen er barn i barnehage i alderen 4 - 6 år.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen
Rapporteringsfrist:
12.01.2018 00:00:00

Kontaktpersoner