Søk midler for å ivareta natur og miljø

Her lukes det iherdig for å bevare leveområdet til den prioriterte arten dragehode.
Her lukes det iherdig for å bevare leveområdet til den prioriterte arten dragehode.

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. 

Tilskuddsordningen skal stimulere privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge. Tilskuddene gis årlig og til en rekke formål. Fristen for å søke er 15. januar 2019.

Rundskrivet fra Klima- og miljødepartementet gir en oversikt over hvem som kan søke, søknadskriterier, søknadsfrister og lignende.  

Dette kan du søke om

Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer.

Eksempler på tiltak som kan få støtte er:

 • skjøtsel og vedlikehold
 • tiltak som forbedrer biotoper
 • konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
 • tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak
 • gjerding, kartlegging og overvåking i tilknytting til tiltak
 • tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak.

For ville pollinerende insekter kan det gis støtte til:

 • restaurering eller etablering av leveområder
 • bekjempelse av fremmede organismer
 • tilpassa driftsform i jordbruket

Du kan også søke om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt. Her er det også samlet søknader knyttet til naturinformasjonssentre og forvaltningsknutepunkt, og andre tilskuddsordninger. 

Dette gjør Fylkesmannen

Fylkesmannen gir informasjon og veiledning om flere av ordningene, og behandler søknader på vegne av Miljødirektoratet. Søknader sendes via elektronisk søknadsskjema på Miljødirektoratets nettsider. Dersom du ønsker veiledning, kan du kontakte våre fagfolk:

 • Spørsmål om truede arter og naturtyper: Catrine Curle
 • Spørsmål om kulturlandskap og pollinerende insekter: Øystein Røsok
 • Spørsmål om fisk og vassdrag: Terje Wivestad
 • Spørsmål om vilt og rovvilt: Asle Stokkereit

Mer om tilskuddsordningene kan du lese ved å klikke på lenkene knyttet til denne artikkelen.

Hvem kan søke?

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd.

For tilskudd til å bevare hubro er det primært eiere av strømnett som er målgruppa.

Gå til søknadsskjema

Du søker via Miljødirektoratets elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfrist:
15.01.2019 23:59:00
Målgruppe:
Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører
Ansvarlig:
Miljødirektoratet. Fylkesmannen veileder og behandler søknadene.
Hvem kan søke:
Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører