Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny utlysning av midler til svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i alderen 4-6 år i barnehager

Barnehagebarn som svømmer under vann
Barnehagebarn som svømmer under vann (Foto: Lene Johansen / Lene Johansen)

Søkandsportalen er stengt. Det er ikke lenger anledning til å søke om midler 2018 til svømmeopplæring/vanntilvenningfor barn i barnehager.

Vi lyser for andre gang ut midler til svømmeopplæring/ vanntilvenning for barn i alderen 4-6 år i barnehager. Midlene kan brukes til opplegg både våren og høsten 2018.

 

 

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommuner og bydeler, kommunale- og private barnehager, frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger til å gjøre en ekstra innsats for å legge til rette og gjennomføre tiltak som gir svømmeopplæring/vanntilvenning til barn i barnehage

For 2018 er vi bevilget 20 649 600 kroner som kan brukes til formålet. Midlene er bevilget over statsbudsjettet og tilskuddssatsen fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet.

I 2018 tildeler vi 1 800 kroner pr barn som det gis svømmeopplæring/ vanntilvenning til.

Søknadsfrist er 28.04.2018.

Vi oppfordrer Oslo kommune og bydelene, kommunene Akershus, kommunale-og private barnehager og eiere i Oslo og Akershus, samt frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger til å søke om midler for å legge til rette og gjennomføre tiltak som gir barn i alderen 4-6 år i barnehager svømmeopplæring og vanntilvenning. 

Mål

Målet med tilskuddet er at barn i førskolealder får tilstrekkelig vanntilvenning/svømmeopplæring slik at deres svømmeferdigheter bedres og de blir trygge i vann.

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er barn i barnehager i alderen 4-6 år.

Vilkår for å få tilskudd

Kommuner og bydeler, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag organisasjoner, idrettslag og foreninger som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehager, kan søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tilskudd.

Tilskuddsmottaker kan selv avgjøre hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.             Jenter og gutter skal tilbys et likeverdig tilbud.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring for barna.Deler av tilskuddet kan gå til å dekke transport til og fra svømmehall. Kommuner og bydeler, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.

 Fylkesmannen stiller krav om at svømmeinstruktørene må ha nødvendig kompetanse, og har levert barne- og omsorgsattest til den organisasjonen de tilhører.

Søknad om tilskudd

Bydelene, kommunene, barnehageeiere, barnehagene, frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger kan søke om midler til opplegg for barnegrupper både vår og høst 2018.

Søknad om tilskudd må ikke gå via kommunen. Det vil si at barnehager, frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger kan sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen   i Oslo og Akershus.

Barnehageeiere, både kommunale og private, oppfordres til å søke samlet for de av sine barnehager som ønsker å tilby svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i alderen 4-6 år.

Kommuner og bydeler kan søke om midler til gjennomføring av svømmeopplæring/ vanntilvenning for barn i alderen 4-6 år i både kommunale og private barnehager når dette er avtalt med de aktuelle private barnehagene.

Frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger kan søke om midler til gjennomføring   av svømmeopplæring/ vanntilvenning for barn i alderen 4-6 år i både kommunale og private barnehager når dette er avtalt med de aktuelle kommunale og private barnehagene.

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søknadsfrist er 28.04. 2018.

Behandling av søknader

I denne runde to av utlysning og tildeling av midler 2018 til svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i barnehager vil vi kontrollere og behandle søknadene fortløpende. Vi fastsetter også størrelsen på tilskuddet.

 Vi vil ved behandlingen av søknadene legge vekt på at svømmeopplæringen foregår i barnehagens åpningstid, at den i hovedsak foregår i basseng og at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Rapportering

Det skal rapporteres til Fylkesmannen om bruk av tildelte midler 2018 til svømmeopplæring for barn i barnehager. Rapporteringen gjøres via et eget elektronisk skjema som legges ut på vår nettside i løpet av høsten 2018.

Rapporten for 2018 vil blant annet be om informasjon om antall barn totalt, antall jenter og gutter som har gjennomført svømmeopplæringen, antall timer med svømmeopplæring, antall kommunale og ikke-kommunale barnehager.

 Informasjonen vil bli brukt i Fylkesmannens rapport om tiltaket til Utdanningsdirektoratet.

Rapporteringsfrist er 11. 01. 2019. 

 

Søknadsfrist:
28.04.2018 23:59:00
Målgruppe:
Barn i alderen 4-6 år i kommunale- og private barnehager.
Ansvarlig:
Gunn-Heidi Saltnes, tlf. 22 00 38 15
Hvem kan søke:
Oslo kommune og bydeler i Oslo, kommuner i Akershus, private barnehageeiere, kommunale - og private barnehager i Oslo og Akershus, frivillige lag og organisasjoner, idrettslag og foreninger.
Rapporteringsfrist:
11.01.2019 23:59:00

Kontaktpersoner

Dokumenter