Ny Frist: Fortsatt mulighethet til å søke midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Departementet har avsatt 10 mill. kroner for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Målet
Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppen
Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen. Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres vil bli prioritert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker å presisere følgende om ordningen og søknadsprosessen:

  • Ordningen lyses ut slik at kommuner med nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke midler.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Dette betyr at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletiden eller etter skoletid. Det kan søkes om midler på inntil 1.750 kroner per elev. Kommunene må dekke øvrige kostnader.
  • Dersom kommuner ønsker å samarbeide om å etablere ordninger, kan dette gjøres. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
  • Tilskuddssatsen er i 2017 satt til kr. 1.750,- pr. barn. Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

Søknadsprosess
Søknadsskjema for 2017 finner du til høyre. Søknaden sendes elektronisk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Epost-adresse: fmoapostmottak@fylkesmannen.no, merkes søknad svømmeopplæring nyankomne

  • Frist: 25.09.2017

Kommuner bes om å oppgi kontaktperson, kontonummer og hvordan midlene skal merkes. Fylkesmannen vil gjennomgå søknadene for og deretter tildele midlene.

Navneliste kan ettersendes.

Oppfølging og kontroll
Kommunene som mottar midler skal senere rapportere til fylkesmannen på hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen. Fylkesmannen rapporterer disse tallene videre til direktoratet.Mer informasjon om rapportering kommer i tildelingsbrevet. Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Søknadsfrist:
25.09.2017 00:00:00
Målgruppe:
Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, bydeler og frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
12.01.2018 00:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter