Tilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger som Fylkesmannen administrerer.

Oversikten er ikke fullstendig, da informasjon legges ut løpende. Tilskuddsordninger blir også publisert på våre fagsider, og vi anbefaler derfor at du abonnerer på de aktuelle nettsidene.  
Lenke til: Abonner på nyheter 

Ta gjerne kontakt med våre fagavdelinger dersom du har spørsmål.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk Kommunale læringsnettverk i Oslo og Akerhus - barnevern
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
15. jul 15. jul Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring Barn og ungdom i alderen 6-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening
01. jul 01. jul Prosjektmidler /prosjektskjønn 2018 Kommunene i Akershus og Oslo kommune
28. apr 28. apr Ny utlysning - Tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn i barnehager Barn i alderen 4-6 år i kommunale- og private barnehager.
20. mar 20. mar Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte behov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
18. mar 18. mar Tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering.
18. mar 18. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som jobber i helse- og omsorgssektoren, inklusive psykisk helse og rustjenester
15. mar 15. mar Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Kommuner, bydeler, men det oppfordres også til interkommunalt samarbeid på tvers av kommuner/bydeler
10. mar 10. mar Tilskudd for svømmeopplæring for barn i barnehager Barn i barnehager i alderen 4-6 år
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten
01. mar 01. mar Tilskudd til kulturlandskap og ville pollinerende insekter Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020-Innføring av velferdsteknologiske løsninger Primær målgruppe er kommuner. Sekundær målgruppe er mottakere av helse og omsorgstjenester
01. mar 01. mar Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 Tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Akershus
01. mar 01. mar Tilskudd rus og psykisk helse 2018 Oslo og Akershus
23. feb 23. feb Midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket
15. feb 15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018 Husdyreiere, kommuner, lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner
15. feb 15. feb Støtte til økologiske prosjekter Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer.
15. feb 15. feb Midler til klima- og miljøtiltak i landbruket Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving
15. feb 15. feb Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket Bønder og drivere som gjennomfører tiltak i Sørkedalen med Bogstad, på Nordmarksplassene og på Øya Nordre Eik.
01. feb 01. feb Tilskudd til boligsosialt arbeid Kommuner som mottok tilskudd i 2017
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV-kontor i Oslo og Akershus
01. feb 01. feb Tilskudd mot barnefattigdom Kommuner/bydeler/NAV-kontor
15. jan 15. jan Søk midler for å ivareta natur og miljø Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
15. jul 15. jul Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring
01. jul 01. jul Prosjektmidler /prosjektskjønn 2018
28. apr 28. apr Ny utlysning - Tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn i barnehager
20. mar 20. mar Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte behov
18. mar 18. mar Tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
18. mar 18. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
15. mar 15. mar Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
10. mar 10. mar Tilskudd for svømmeopplæring for barn i barnehager
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Tilskudd til kulturlandskap og ville pollinerende insekter
01. mar 01. mar Omsorgsplan 2020-Innføring av velferdsteknologiske løsninger
01. mar 01. mar Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018
01. mar 01. mar Tilskudd rus og psykisk helse 2018
23. feb 23. feb Midler til utredning og tilrettelegging i landbruket
15. feb 15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018
15. feb 15. feb Støtte til økologiske prosjekter
15. feb 15. feb Midler til klima- og miljøtiltak i landbruket
15. feb 15. feb Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket
01. feb 01. feb Tilskudd til boligsosialt arbeid
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
01. feb 01. feb Tilskudd mot barnefattigdom
15. jan 15. jan Søk midler for å ivareta natur og miljø