Tilskudd

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.07.15 15.07.18 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring Barn og ungdom i alderen 6-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening
2018.07.01 01.07.18 Prosjektmidler /prosjektskjønn 2018 Kommunene i Akershus og Oslo kommune
2018.04.28 28.04.18 Ny utlysning - Tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn i barnehager Barn i alderen 4-6 år i kommunale- og private barnehager.
2018.03.20 20.03.18 Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte behov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
2018.03.18 18.03.18 Tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering.
2018.03.18 18.03.18 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som jobber i helse- og omsorgssektoren, inklusive psykisk helse og rustjenester
2018.03.15 15.03.18 Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Kommuner, bydeler, men det oppfordres også til interkommunalt samarbeid på tvers av kommuner/bydeler
2018.03.10 10.03.18 Tilskudd for svømmeopplæring for barn i barnehager Barn i barnehager i alderen 4-6 år
2018.03.01 01.03.18 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd til kulturlandskap og ville pollinerende insekter Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.
2018.03.01 01.03.18 Omsorgsplan 2020-Innføring av velferdsteknologiske løsninger Primær målgruppe er kommuner. Sekundær målgruppe er mottakere av helse og omsorgstjenester
2018.03.01 01.03.18 Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 Tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Akershus
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd rus og psykisk helse 2018 Oslo og Akershus
2018.02.23 23.02.18 Midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket
2018.02.15 15.02.18 Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018 Husdyreiere, kommuner, lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner
2018.02.15 15.02.18 Støtte til økologiske prosjekter Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer.
2018.02.15 15.02.18 Midler til klima- og miljøtiltak i landbruket Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving
2018.02.15 15.02.18 Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket Bønder og drivere som gjennomfører tiltak i Sørkedalen med Bogstad, på Nordmarksplassene og på Øya Nordre Eik.
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kommuner som mottok tilskudd i 2017
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV-kontor i Oslo og Akershus
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd mot barnefattigdom Kommuner/bydeler/NAV-kontor
2018.01.15 15.01.18 Søk midler for å ivareta natur og miljø Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører
Søknadsfrist Tittel
2018.07.15 15.07.18 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring
2018.07.01 01.07.18 Prosjektmidler /prosjektskjønn 2018
2018.04.28 28.04.18 Ny utlysning - Tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn i barnehager
2018.03.20 20.03.18 Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte behov
2018.03.18 18.03.18 Tilskudd Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
2018.03.18 18.03.18 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
2018.03.15 15.03.18 Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
2018.03.10 10.03.18 Tilskudd for svømmeopplæring for barn i barnehager
2018.03.01 01.03.18 Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd til kulturlandskap og ville pollinerende insekter
2018.03.01 01.03.18 Omsorgsplan 2020-Innføring av velferdsteknologiske løsninger
2018.03.01 01.03.18 Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018
2018.03.01 01.03.18 Tilskudd rus og psykisk helse 2018
2018.02.23 23.02.18 Midler til utredning og tilrettelegging i landbruket
2018.02.15 15.02.18 Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018
2018.02.15 15.02.18 Støtte til økologiske prosjekter
2018.02.15 15.02.18 Midler til klima- og miljøtiltak i landbruket
2018.02.15 15.02.18 Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til boligsosialt arbeid
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
2018.02.01 01.02.18 Tilskudd mot barnefattigdom
2018.01.15 15.01.18 Søk midler for å ivareta natur og miljø