Skjemaer og tjenester

Denne siden viser en oversikt over skjema som brukes av Fylkesmannen innenfor våre fagområder. Noen lenker går direkte til det aktuelle skjemaet. Andre er lenker til en side med snarveger til aktuelt skjema og veileder.

Skjema Tema Beskrivelse
A
Akutte forebyggende tiltak, søk om tilskudd Miljø og klima Søk om midler til akutte tiltak mot rovviltskader
Application for approval of foreign divorce Folk og samfunn
Application for exemption of producing proof of division of estate in accordance with death Folk og samfunn Separation and divorce
Application for separation and divorce Folk og samfunn This English version have guidelines in English
Askespredning forhåndssøknad Folk og samfunn I Oslo og Akershus gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder i marka og i Oslofjorden mellom Asker og Steilene.
Askespredning søknad fra pårørende Folk og samfunn Minst to personer må bekrefte avdødes ønske
Attester, erklæringer, forstandere og meldinger Folk og samfunn Tros- og livssynssamfunn: fellesblanketter
Avfallsanlegg - sorteringsanlegg. Veileder til skjema Miljø og klima Forurensning. Pdf-format
Avfallsanlegg - årsrapportering Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Avfallsanlegg - årsrapportering Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Avfallsanlegg - årsrapportering avfallsstatistikk Miljø og klima Forurensning. Excel-format
B
Barnehagefakta Barnehage og opplæring Skjematisk oversikt over barnehagefakta
Barnehage - tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søke om tilretteleggingsmidler barnehage - lokale prioriteringer
Bekreftelse tilretteleggingsmidler for barnehageeiere Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å bekrefte tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
D
Driftsstøtte til FL, interkommunale friluftsråd, FRIFO og FNF friluftsliv Miljø og klima Friluftsliv
Døgngjennomgang - eksempel på skjema Helse omsorg og sosialtjenester Omsorgstjenester / Pasientrettigheter og klagesaker
E
Egenerklæring fri rettshjelp Folk og samfunn Lenke til papirskjema
Egenkontroll - årlig rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningene i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima Rovvilt
Etterfølgende godkjenning av ekteskap Folk og samfunn Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet - papirskjema i Word-format
Etterfølgende godkjenning av ekteskap Folk og samfunn Papirskjema i pdf-fil
F
FNT: Underveisrapportering - spørreskjema til elever Barnehage og opplæring Spørsmål til elevene om utbytte av opplæringen.
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl. Miljø og klima Søk om forebyggende tiltak mot rovviltskader
Forlenget åpning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper i Finnmark
Forliksråd - oppnevning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnevning av en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller inntil tre måneder av gangen.
Free legal aid Folk og samfunn Fri rettshjelp /free legal aid
Fritak fra taushetsplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for taushetsplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersoner Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersoner - egenerklæringsskjema
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
G
Godtgjøring til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Godtgjøring - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakere som skal ha godtgjøring fra Fylkesmannen
Grunntilskudd til autoriserte naturinformasjonssentre Miljø og klima Naturmangfold
H
Helseattest - fylles ut av lege Helse omsorg og sosialtjenester Førerkort
Helseattest - fylles ut av optiker eller øyelege Helse omsorg og sosialtjenester Førerkort
Honorarer til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
K
Kartleggingsskjema pdf-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Kartleggingsskjema Word-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Kasserte kjøretøy - rapportering for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Kasserte kjøretøy - rapportering for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Skjema i word-format
Kasserte kjøretøy - Søknadsskjema for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Kasserte kjøretøy - Søknadsskjema for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Klage på standpunktkarakter i grunnskolen Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Kompetansemidler til barnehager - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidler for barnehager, elektronisk skjema
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Miljø og klima Rovvilt
M
Mal for vedtak og klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Helse omsorg og sosialtjenester Tvang - lenke til Helsedirektoratet
Mal for vedtak, melding og søknad om dispensasjon etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Helse omsorg og sosialtjenester Tvang - lenke til Helsedirektoratet
Meldeark - anlegg for rene brensler Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeark - anlegg for rene brensler Miljø og klima Forurensning. Papirskjema i word-format
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Meldeskjema kap 28 anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 28 anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-forma
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring En trygg skoledag uten mobbing. Elektronisk skjema for å melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø til Fylkesmannen.
Melding fra bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding fra privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding fra skoler i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding fra norske skoler i utlandet til Fylkesmannen
Melding om behov for vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for vergemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for verge til enslige mindreårige flyktninger Word-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Melding om behov for verge til enslige mindreårige flyktninger pdf-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i vernet område
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima Forurensning. Papirskjema PDF-format
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima Forurensning. Papirskjema Word-format
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kap 0765 post 60 - Tilskudd Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal brukes av kommunene til både søknad og rapportering for tilskuddet i 2018, og erstatter tidligere pdf-/word-skjema utarbeidet av Helsedirektoratet
R
Rapportering kriminalomsorg Barnehage og opplæring Opplæring innen kriminalomsorgen
Regionalt miljøtilskudd Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Reiseregning til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
Representant- og vergeerklæringsskjema: Kartlegging av den enslige mindreårige asylsøkerens behov ved bytte av representant/ verge (pdf-format) Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
Rovvilt: Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt Landbruk og mat Rovvilt, erstatning, hund
Rødlistebasen Miljø og klima Naturmangfold
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til vergemålsavdelingen hos fylkesmannen Vergemål Vergemål
Separasjon og skilsmisse papirskjema Folk og samfunn Lenke til statlig blankettarkiv
Sikring av friluftslivsområder Miljø og klima Friluftsliv
Sjølaksefiske Miljø og klima Registrer fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye.
Skjema for bestilling av tolk Word-fil Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for bestilling av tolk (pdf-format) Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for faktisk utgiftsdekning pdf-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for faktisk utgiftsdekning - Word-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for oversendelse av klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse omsorg og sosialtjenester Papirskjema i pdf-format
Skjema for oversendelse av klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse omsorg og sosialtjenester Papirskjema i Word-format
Skjema for ventefasen og timesgodtgjøring pdf-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for ventefasen og timesgodtgjøring Word-fil Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema ved oversendelse av klagesaker fra Nav/kommunene pdf-format Helse omsorg og sosialtjenester Økonomisk sosialhjelp
Skjema ved oversendelse av klagesaker fra Nav/kommunene Word-format Helse omsorg og sosialtjenester Økonomisk sosialhjelp
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Svømming i barnehager - Rapportering på tilskudd Barnehage og opplæring Rapportering av tilskudd for svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager - søknad om tilskudd Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
Søknad om askespredning Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om askespredning kan sendes inn fra personer som søker om at egen aske skal bli spredd for vinden, eller det kan søkes om askespredning på vegner av en annen person
Søknad om godkjenning fra fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergegodtgjørelse Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om vergemål Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Word-fil Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker pdf-format Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskudd til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskudd til friluftsaktivitet, MARKA Miljø og klima Friluftsliv
Tilskudd til prioriterte arter Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfold
Tilskudd til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vann
Tilskudd til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utrednings- og tilretteleggingsmidler - søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utslippstillatelse - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utslippstillatelse – elektronisk skjema. Forurensning
V
Valg av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg
Varsling av akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektroniske skjema som sendes inn ved melding om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslipp, som også skal brukes til oppfølgingsmelding.
Veiledning innvilgelse av timesgodtgjøring pdf-fil Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Veiledning utfylling av godtgjøringsskjema pdf-fil Vergemål Enslige mindreårige asylsøkere
Veiledning ved oversendelse av klagesak etter pasient- og brukerrettighetsloven Helse omsorg og sosialtjenester Pasient- og brukerrettigheter
Vergeerklæring Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Vergegodtgjøring DFØ-portalen Vergemål Vergemål
Verktøy - barnehage Barnehage og opplæring Barnehage
Verktøy - utdanning Barnehage og opplæring Grunnskole og videregående opplæring
Videreutdanning Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
Ø
Økonomisk status for person med verge Vergemål Vergemål - skjema fra Statens sivilrettsforvaltning
Å
Årlig rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjenvinning
Årsrapport for avløpssektoren Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Årsrapport for avløpssektoren Miljø og klima Forurensning. Excel-format