Risiko- og sårbarhetsanalyse tema i fylkesberedskapsrådet

Tirsdag denne uka var Fylkesberedskapsrådet for Oslo og Akershus samlet i Fylkesmannens lokaler i Oslo. Der ble den nye risiko- og sårbarhetsanalysen for Oslo og Akershus, FylkesROS, presentert.

FylkesROSen skal gi et regionalt risikobilde, og den skal fungere som et felles grunnlag for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap for Fylkesmannen, Fylkesberedskapsrådet og kommunene. Analysen skal bidra til å belyse de mest aktuelle risikoutfordringene i regionen og identifisere tiltak som reduserer denne risikoen. FylkesROSen er tilgjengelig som et vedlagt dokument til høyre på denne siden.

Under møtet i rådet ble også oppfølgingsplanen til FylkesROSen vedtatt. Den sammenfatter tiltak som reduserer risiko på de ulike områdene. I 2017 forpliktet rådet seg til å gjennomføre tiltak som kan redusere risikoen dersom regionen rammes av epidemi og ekstremvær.

På møtet ga også Heimevernet ved HV-02 en kort orientering om fremtidige sivil-militære øvelser i vår region, og politiet ved Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt orienterte om status for nærpolitireformen. I tillegg fortalte Erlend Larsen fra Institutt for energiteknikk (IFE) om atomhendelsen som skjedde i Halden i oktober i år og hvordan denne hendelsen ble håndtert.

Det er Fylkesmannens ansvar jevnlig å øve medlemmene i Fylkesberedskapsrådet i krisehåndtering. Derfor ble møtet i rådet denne gangen avsluttet med en diskusjonsøvelse hvor scenarioet var et pandemiutbrudd som nærmer seg Norge. Diskusjonen dreide seg om utfordringer medlemmene ville ha fått med tanke på å opprettholde kjernefunksjoner, hvilke utfordringer en pandemi kan gi på tvers av sektorer og hva slags støtte de ulike virksomhetene trenger fra andre aktører i regionen for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur.