Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer

Illustrasjon byggesak

Illustrasjon byggesak

Hvilke dokumenter skal alltid følge med klagesaker etter plan- og bygningsloven? Forventet saksbehandlingstid for innkomne klagesaker er for tiden ca. 3-4 måneder.

Fylkesmannen er i stor grad avhengig av å basere sin klagesaksbehandling på de saksdokumenter embetet får oversendt fra kommunen i forbindelse med klagesaken. For at klagesaken skal kunne avgjøres raskt og riktig er det nødvendig at alle relevante opplysninger fremgår av de dokumenter fylkesmannen får oversendt fra kommunen som vedlegg til klagesaken. Fylkesmannen har imidlertid erfart at det i noen saksoversendelser mangler dokumenter som anses relevante og nødvendige for behandlingen her.

Informasjon fra Fylkesmannen  til kommunale bygningsmyndigheter. 

Veilederen om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven


06.03.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

16 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


06.02.2017

Statistikk 2016 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Over 18 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


02.05.2016

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Solveien 22 - gnr. 197 bnr. 70 - klage på tillatelse til felling av et bjørketre og avslag på felling av et furutre

Fylkesmannen har i vedtak av 24.04.2016 omgjort kommunens vedtak om å innvilge dispensasjon for felling av trær i Nordstrandskråninen i Oslo. Fylkesmannen fant at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Det ble i saken vist til at argumentet om at solforholdene ville bli forbedret på naboeiendommen ikke kunne fremholdes som en relevant fordel i dispensasjonsvurderingen.


02.05.2016

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Sørkedalsveien 89, 91 og 93 - oppføring av enebolig

Fylkesmannen opphevet tillatelse til bygging av bolig som forutsatte felling av et tre. Saken gjaldt forståelse av reguleringsbestemmelsen i småhusplanen om bevaring av trær. Fylkesmannen viste til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i klageavgjørelse over småhusplanen, hadde lagt til grunn at § 6.7 forbyr fjerning av trær med stammeomkrets over 90 cm.  

 

 


10.02.2016

Statistikk 2015 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Ca. 17 prosent av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


24.06.2015

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - småhusplanen

Fylkesmannen tar klage på de reviderte bestemmelsene til småhusplanen til følge. Vedtaket oppheves grunnet saksbehandlingsfeil ved at grunneierne innenfor planområdet ikke var tilstrekkelig varslet om endringene. Fylkesmannen har i tillegg drøftet og vurdert det materielle innholdet i enkelte av bestemmelsene, samt spørsmålet om de er i strid med lov, forskrift eller klarhetskravet. 

 

Vedlagt ligger vedtaket i sin helhet.Aktuelt

Telefontiden for klagesaker etter plan- og bygningsloven er mandag, onsdag og torsdag fra 09.00-15.00.
Ring telefon:
22 00 35 91 eller
22 00 36 24