Positiv til urban utvikling av Strandveien i Skedsmo

- Vi går inn for alternativet der kommunene legger opp til høy arealutnyttelse, felles møteplasser og områder for handel uten å gjøre inngrep i den vernede Nitelva, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Skedsmo og Rælingen kommuner har sendt ut et planforslag til offentlig ettersyn om utbygging i Strandveien.

- Vi er positive til en urban utvikling i området, og mener den bymessige utviklingen som det legges opp til i alternativ 0+ er helt i tråd med nasjonale mål og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, sier Vikla.

Møteplasser og tilgjengelighet

I alternativet fylkesmiljøvernsjefen er positiv til, legges det opp til høy arealutnyttelse med over 500 boliger og barnehage, felles møteplasser og noe areal er avsatt til forretning. I tillegg legges det opp til å gjøre elvebredden tilgjengelig som turområde for allmennheten, samt å lage en gang- og sykkelbro fra planområdet til Lillestrøm sentrum.

Ett av to alternativer

Det nevnte alternativet er ett av to alternativer kommunene fremmer i planforslaget.  Det andre alternativet legger opp til en større utbygging som skal legges på utfyllinger i Nitelva, i tillegg til opparbeidelse av en kunstig øy.

- Dette er vi negative til på grunn av viktige naturvernhensyn og nasjonalt viktige naturtypelokaliteter. Alternativet strider også mot kommuneplanene i begge kommuner, og mot formålene i forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, sier Vikla.

Nitelva er et vernet vassdrag av nasjonal interesse, og inneholder blant annet flere rødlistede arter.

- Vi ønsker derfor å unngå utfylling og inngrep i Nitelva. Vi mener planalternativet som tar utgangspunkt i de arealene som er der i dag er et godt utgangspunkt for å få til god fortetting og bærekraftig byutvikling i nærhet til Lillestrøm sentrum, sier Vikla.