Nye forventninger til kommunene

Kommunene får i år et mer samordnet forventningsbrev hvor blant annet samfunnsplanlegging er tatt med i tillegg til arealplanlegging.

Fylkesmannen har sendt ut det årlige forventningsbrevet til kommunene. Her samler vi statlige signaler på en tydelig måte, noe som er ment å gjøre det lettere for kommunene å planlegge i tråd med disse. Det er et ønske at dette i kombinasjon med mer dialog skal bidra til færre innsigelser og økt kommunalt selvstyre.

- Vi ser at et slikt tydelig forventningsbrev bidrar til at både politikere og administrasjon er bedre kjent med hvilke overordnede føringer de må forholde seg til. Da kan både vi og kommunene være mer effektive og komme frem til gode løsninger i en tidlig fase av planleggingen, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Nytt i år

Forventningsbrevet endres hvert år, ettersom nye retningslinjer kommer til og statlige forventninger justeres. Nytt i årets brev er blant annet at det omfatter kommunal planlegging i et bredere perspektiv, både samfunnsplanlegging og arealplanlegging.

Klimautslipp og areal- og transportplanlegging

Paris-avtalen om globale kutt i klimautslipp trådte i kraft 4. november 2016. En areal- og transportplanlegging som gjør det enklere å la bilen stå, og i stedet legger til rette for at folk bruker sykkel, bena eller kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel for å få kuttet klimagassutslippene. Derfor er oppfølgingen av regional plan for areal – og transport vektlagt i brevet, med fokus på knutepunktutvikling og fortetting av eksisterende tettsteder.

Masseforvaltning

Stort utbyggingspress og mange store infrastrukturprosjekter fører til mye flytting av masser i vår region. Både transport og lagring av massene gir utfordringer. I brevet påpeker vi at masser er en ressurs som ofte kan gjenbrukes, og hvor viktig det er at det tidlig i planleggingen vurderes hvordan massene skal håndteres. Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2016 en regional plan for dette temaet. Vi oppfordrer kommunene til å benytte denne.

Bolig for velferd

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Vi legger vekt på at kommunene gjennom å sørge for tilstrekkelig og variert boligbygging bidrar til å skaffe egnede boliger til vanskeligstilte grupper. I dette arbeidet er det viktig med samhandling på tvers av sektorer.

0-24-samarbeidet

Alle som møter barn og unge – helstasjoner, barnehager, barnevern, skoler og NAV må samarbeide og få tjenestene til å fungere godt. Fra 2015-2020 vil departement, direktorater og fylkesmannsembeter gjennom prosjektet 0-24 arbeide for at fylkeskommuner og kommuner skal styrke dette tverrfaglige samarbeidet. Målet er at flere skal fullføre videregående opplæring som grunnlag for varig tilknytning til arbeidslivet.

Kontinuerlig formidling av nasjonal politikk

I tillegg til forventningsbrevet, formidles nasjonal politikk kontinuerlig, blant annet i direkte kontakt med kommunene, dialogmøter og uttalelser til planer.