Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer


17.10.2018

Departementet skal på befaring til Sørkedalsveien og Huseby i Oslo 19. oktober

Forsvarsbygg har fremmet innsigelse til detaljregulering av Sørkedalsveien 150 og del av 148 Huseby.


13.01.2017

Departementet skal på befaring til Sørum kommune 16. januar

Fylkesmannens landbruksavdeling har innsigelse til kommuneplanen.


24.08.2016

Departementet skal på befaring til Fet kommune 25. august

Til kommuneplanen har Jernbaneverket fremmet innsigelse mot forslaget om å avsette et areal til fremtidig jernbanestasjon ved Warå mølle.


22.06.2016

Departementet skal på befaring til Ås kommune 23. juni

Til kommuneplanen har Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelser.  


09.06.2016

Departementet skal på befaring til Skedsmo kommune 14. juni

Til kommuneplanen har Akershus fylkeskommune, Fylkesmannens landbruks­avdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelser.


11.05.2016

Departementet skal på befaring til Ski kommune 12. mai

Til kommunedelplan for Ski øst har Akershus fylkeskommune, Fylkesmannens landbruks­avdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelser.


11.03.2016

Departementet skal på befaring til Storøykilen sjøflyhavn i Bærum kommune mandag 14. mars

Til planen foreligger det innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.


09.11.2015

Departementet skal på befaring til Vestby kommune 10. november

Innsigelser til reguleringsplan for Norwegian Outlet.


23.10.2015

Departementet skal på befaring til Asker kommune 27. oktober

Til kommuneplanen foreligger det innsigelser fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling.


24.08.2015

Departementet skal på befaring til Nannestad mandag 31. august

Til kommuneplanen har Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse til massemottak i Holter.