Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Oslo og Akershus er landets tettest befolkede område, og antall mennesker som vil bo i regionen bare øker.

Dette gir regionen store utfordringer når det gjelder å sikre en bærekraftig arealforvaltning. Samtidig som man sikrer utbygging, skal man også sikre naturkvaliteter, ivareta befolkningens helse og utvikle kommunale tjenester.

En av Fylkesmannens oppgaver er å bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi skal videreformidle til kommunene hva som er prioriterte nasjonale føringer. Derfor får kommunene hvert år et forventningsbrev fra som sier noe om hva som er viktig å ta hensyn til når de planlegger.


23.08.2018

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 


09.07.2018

Boligsosial konferanse Oslo

Velkommen til boligsosial konferanse 2018 for ansatte i bydelene i Oslo 


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


04.05.2018

Får medhold i bevaring av raviner

Verdifulle raviner i Sørum kommune skal ikke fylles igjen. Det har Fylkesmannen ment, og nå fått medhold i fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


19.03.2018

Departementet skal på befaring til Eidsvoll 21. mars

Fylkesmannens fagavdelinger har fremmet innsigelser til områderegulering - Vilberg. 


06.03.2018

Statistikk 2017 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

16 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.


18.01.2018

Nyttig arbeidsseminar om klimasats

Kunnskap ble delt og gode søknader skrevet da vi sammen med fylkeskommunen hadde 45 deltakere fra ulike virksomheter og nesten samtlige Akershus-kommuner på workshop om klimasats-ordningen.


11.01.2018

Positiv til urban utvikling av Strandveien i Skedsmo

- Vi går inn for alternativet der kommunene legger opp til høy arealutnyttelse, felles møteplasser og områder for handel uten å gjøre inngrep i den vernede Nitelva, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.


10.01.2018

Kunnskapsgrunnlag om grensejustering fra Nes og Sørum kommuner

Nes og Sørum kommuner har utarbeidet kunnskapsgrunnlag om en eventuell grensejustering for området Auli/Rånåsfoss. Disse kunnskapsgrunnlagene var på høring 10. - 31. januar. Høringen er nå avsluttet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel