Om verneområder

Norge har verdifulle områder som trenger vern. 

Hva som er grunnen til at områder vernes, varierer med hvilke verneverdier som finnes og hvilke områder som er truet. Hvilke regler som gjelder for de vernede områdene varierer også ut fra hvilke verdier som skal tas vare på og hvilke trusler som finnes. Hvem som har ansvar for hva i de områdene som blir vernet, kan også være vanskelig å holde styr på. Her får du en kort oversikt, med lenker videre til sider med utfyllende informasjon om tema.

Hvilke typer vern finnes?

Det vi kaller for verneområder er områder som er sikret gjennom et statlig vern, hvor naturmangfoldloven og tidligere naturvernloven er brukt for å gi spesielle områder en beskyttelse mot inngrep og noen typer bruk. Områdene får da en egen verneforskrift som regulerer hva som er tillatt. I tillegg har vi markaloven som gjennom en egen bestemmelse, §11, gir mulighet for å verne friluftslivsområder som er viktige for naturopplevelse.

I dag blir areal vernet gjennom naturmangfoldloven etter kategoriene nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat, biotopvernområde og marint verneområde.Verneområdene kan igjen deles inn etter hva som særpreger området. Da snakker vi for eksempel om vern av våtmark, skog, sjøfugl, myr, landskap eller geologi.  I tillegg kommer friluftslivsområdene som er vernet etter markaloven. I den kommunale arealforvaltningen er det også områder som er satt av til naturvernformål. Dette er ikke statlige verneområder, men viktige naturområder som kommunene selv forvalter. 

Hva er verneverdier?

Vern av areal er viktig av en rekke årsaker. Blant annet sikrer verneområdene gode og naturlige levekår for dyr og planter. Vern sørger også for at spesielt sårbare og truede naturtyper blir tatt vare på. Områdene som vernes er av internasjonal, nasjonal og regional verneverdi. Ordet verneverdier forklarer hvor viktig området er å ta vare på. Et område kan for eksempel ha store verneverdier fordi området har spesielt mange arter eller én eller flere truete arter eller naturtyper, eller fordi det representerer en spesiell type natur som man ønsker å ha sikret en viss mengde av.

Hvor finner du svar på hva?

Ansvaret for verneområdene er delt. Mens det er regjering og Storting som legger rammene for vern av natur i Norge og som vedtar verneområder, er det Fylkesmannen som forvalter alle verneområdene i Oslo og Akershus. Andre steder i landet har kommunene påtatt seg å forvalte verneområder eller det er opprettet egne verneområdestyrer som forvalter.  Du kan lese mer om hvilke oppgaver Fylkesmannen har i forbindelse med verneområder her.

Det du ikke finner av informasjon hos oss, finner du hos andre og vi anbefaler disse sidene:

  • Miljødirektoratet: Har god og utfyllende informasjon om verneområder generelt.
  • Naturbase: Her finner du svært mye informasjon om hvert enkelt verneområde. Både kart, beskrivelse av området, naturverdier, størrelse og lenke direkte til områdets verneforskrift ligger i her.  
  • Miljøstatus.no er det blant annet utfyllende informasjon om de ulike typene verneområder som finnes, og hvordan status på disse er i Norge og i våre fylker. Her finner du også gode og brukervennlige kart som viser deg blant annet verneområder i regionen.
  • Naturoppsyn.no er Statens naturoppsyn (SNO) sin nettside. SNO fører tilsyn med verneområdene våre. 
  • Lovdata.no er stedet du finner alle verneforskriftene for verneområdene, og kan lese de konkrete bestemmelsene for hvert enkelt område. 

Tilbake

Kontaktpersoner