Nye verneområder

Hvordan arbeides det når et nytt verneområde skal opprettes, og hva er Fylkesmannens oppgaver er i forbindelse med dette?

Når et nytt verneområde skal opprettes, får Fylkesmannen i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å arbeide frem et verneforslag for et område. Berørte parter, altså kommunen område ligger i, grunneier og ellers andre interessenter, får så beskjed om at verneplanarbeidet er satt i gang gjennom en oppstartsmelding. Prosessen er lagt opp slik at alle berørte parter skal bli hørt.

I arbeidet med verneplanen kartlegger Fylkesmannen hvilke verdier som finnes i området, gjerne med god hjelp fra berørte parters innspill. Verneforslaget sendes så til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet, før det sendes ut på høring. Saker som Fylkesmannen har ute til høring, finner du her. Etter at høringsinnspill er gjennomgått og forslaget revidert, blir vernesaken behandlet av regjeringen. Det endelige vedtaket fattes av Kongen i statsråd. Mer om hvordan verneprosesser gjennomføres kan du lese på nettsidene til Miljødirektoratet om opprettelse av verneområder. 

For tiden holder Fylkesmannen i Oslo og Akershus på med en stor verneprosess i Marka med markaloven som bakgrunn. Denne prosessen kan du lese mer om på våre sider om markavern. Forøvrig er det ingen større pågående verneplaner i Oslo eller Akershus, men det jobbes kontinuerlig med vern gjennom en frivillig vern-ordning med skogbruket. Dette er et samarbeid opp mot skogeiere der de kan tilby skog som har verneverdier for vern. De får da utbetalt erstatning fra staten for skogen som vernes. 

Kontaktpersoner