Våre oppgaver

Fylkesmannens miljøvernavdeling er forvaltningsmyndighet for alle verneområdene i Oslo og Akershus. 

Våre oppgaver i verneområdene inkluderer vedlikehold og oppsetting av informasjonsskilt.

Våre oppgaver i verneområdene inkluderer vedlikehold og oppsetting av informasjonsskilt.

Det betyr at vi skal håndheve verneforskriftene og sørge for at verneverdiene i områdene opprettholdes. 

Skjøtsel

I noen verneområder driver vi aktiv skjøtsel for å bevare den verdifulle naturen. Det vil si at vi for eksempel fjerner fremmede arter for å hindre at de sprer seg og utkonkurrerer det opprinnelige plantelivet, som gjerne har både sjeldne og truede arter. I noen verneområder er det satt ut beitedyr som holder landskapet åpent og hindrer gjengroing. Vi samarbeider i mange tilfeller med Statens naturoppsyn, grunneiere eller organisasjoner om å utføre skjøtselsarbeidet.

Informasjon

En av våre oppgaver er å gjøre deg og alle andre kjent med at vi verner et område, og hvorfor det vernes. Vi skal også fortelle brukere av områdene hva som er lov å foreta seg og ikke i et verneområde. Derfor setter vi opp informasjonsplakater og underskilt i tilknytning til verneområdene, og derfor lager vi brosjyrer og nettsider med informasjon.

Forvaltningsplaner

Flere verneområder har egne planer for hvordan området skal forvaltes. Forvaltningsplanene gir blant annet retningslinjer for bruk, skjøtsel og informasjon i verneområdet. Se forvaltningsplanene

Oppsyn

Statens naturoppsyn har ansatte som har ansvar for oppsyn med verneområdene. De kontrollerer at vernebestemmelsene overholdes og gir informasjon og veiledning. Statens naturoppsyn utfører også tiltak og skjøtsel i områdene på oppdrag fra oss. Dersom du har informasjon til Statens naturoppsyn om et verneområde i vår region, finner du kontaktinformasjon her.

Dispensasjonssøknader

Vi behandler dispensasjonssøknader for verneområder. Les mer om når du må søke dispensasjon og hvordan du går frem her.

Nye verneområder

Fylkesmannen jobber også med å verne nye områder. Les mer.

 

Tilbake

Kontaktpersoner