Bruk av områdene

Svartdalen. Foto: Frode Løset/Sweco Norge AS

Svartdalen. Foto: Frode Løset/Sweco Norge AS

Å ferdes i verneområdene kan være en stor opplevelse. Du kommer tett på natur som er vernet fordi den er spesielt verdifull, og du får kanskje se både dyr og planter som ikke finnes mange andre steder i landet.

Vernet av områdene skal sikre at de bevares, og hvert område har derfor sin egen forskrift der det er gitt bestemmelser for bruken av området. En del verneområder har for eksempel ferdselsforbud i deler av året.

Hvor finner du reglene?

Miljødirektoratet sine nettsider kan du lese mer om hva du kan gjøre og ikke i et verneområde. Ønsker du mer detaljert informasjon om et bestemt område, kan du i Naturbase finne en oversikt over alle verneområder, hvor hvert områdes verneforskrift er lenket opp.
Gå til enkelt søk i Naturbase
Du finner også verneforskriften ved å søke på områdets navn i Lovdata.

Dispensasjonssøknader

Dersom du ønsker å foreta deg noe i et verneområde som er i strid med verneforskriften, må du søke om dispensasjon. Eksempler på tiltak det søkes dispensasjon for er motorferdsel, større arrangementer eller byggetiltak i verneområder. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen og bør inneholde følgende informasjon:
- Navn og kontaktinformasjon til søker.
- Navn på verneområde og beskrivelse av hvilken del av verneområdet som vil bli berørt.
- Beskrivelse av tiltaket, gjerne med kart og tegninger der det er hensiktsmessig.
- Begrunnelse for hvorfor det søkes dispensasjon.
- En kort vurdering av hvilke positive og negative konsekvenser tiltaket kan få for verneområdet.

Dersom tiltaket også krever tillatelse etter andre lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven, må du søke om dispensasjon fra verneforskriften først. Du må få en dispensasjon fra Fylkesmannen før du kan sette i gang tiltaket. 

 

Tilbake