Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk.

Vis mer

Denne regionen har en rik og variert natur. Stor geologisk variasjon med spesielt kalkrike områder gir et mangfold av sjeldne naturtyper og mange rødlistearter.

For å sikre de mest verdifulle naturområdene, er rundt fem prosent av de to fylkenes areal vernet gjennom naturmangfoldloven. Dette er statlig vernet areal som Fylkesmannen i Oslo og Akershus forvalter. I tillegg har kommunene egne områder avsatt for naturvernformål.

På denne siden har vi samlet informasjon om de statlige verneområdene som Fylkesmannen forvalter. Siden er ment å være til hjelp for deg som søker informasjon om

I tillegg finnes det informasjon om ulike typer statlige verneområder på nettstedet miljostatus.no og spesifikk informasjon og kart over enkeltområdene i hele Norge på nettstedet naturbase.no

Har du spørsmål, kan du bruke kontaktinformasjonen knyttet til hver temaside.