Vann

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. I 2015 skal det vedtas regionale vannforvaltningsplaner med konkrete tiltak. Dette er en del av innføringen av EUs rammedirektiv for vann.

Fylkesmannens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Fylkesmannen er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer

Fylkesmannens miljøvernavdeling gjør en viktig jobb for å sikre at kvaliteten på vannet i Oslo og Akershus er god.

Det er vannforskriften som legger føringene for arbeidet. Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv, som er et av EUs viktigste og mest ambisiøse miljødirektiver. Målet med arbeidet er å sikre at vassdragene våre har god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

For å kartlegge kvaliteten på norsk vann i henhold til vannforskriften, er det nødvendig med godt samarbeid og en inndeling av områder basert på nedbørsfelt og vannets egne grenser. Hele landet er derfor delt inn i vannregioner. Oslo og Akershus er en del av vannregion Glomma, som strekker seg fra Sør-Trøndelag til utløp i Fredrikstad. Videre er vannregionen delt inn i vannområder. Det er åtte vannområder som befinner seg helt eller delvis i Oslo og Akershus. Alle vannområdene i vår region har egen prosjektleder som koordinerer arbeidet i berørte kommuner. Nettsidene har mye og god informasjon, og vi anbefaler at dere besøker deres hjemmesider for å lese mer.

Fylkesmannen har vært ansvarlig for å registrere data i vann-nett, og har i tett samarbeid med vannområdene og kommunene delt inn vassdragene i vannforekomster, avdakket forurensningskilder, samt vurdert om vannforekomsten er i risiko. Med risiko menes her en samlet vurdering av risikoen for at vannforekomsten ikke når fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister.