Derfor gir vi ikke fellingstillatelse

Når ulv tar sau i ulvesonen - områder utpekt som prioritert for rovvilt, er vi pålagt å ha høy terskel for å innvilge skadefelling.

En ulv har tatt flere sauer i Aurskog-Høland denne uken. Fylkesmannen har mottatt søknad om skadefellingstillatelse i denne forbindelse, og avslått søknaden.

Innmarksbeitet der sauene gikk, ligger i ulvesonen. Det er bestemt politisk at rovvilt skal prioriteres foran beitedyr og at terskelen skal være høy for å innvilge skadefelling innenfor ulvesonen. Beitenæringen og andre interesser skal i slike områder tilpasse seg at det er rovdyr i området, og inngjerding av beiter med rovdyravvisende gjerder er det primære tiltaket. Fylkesmannen kan bare gi skadefellingstillatelse dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om arealdifferensiert forvaltning.  

En fullstendig begrunnelse for avslaget om å få skadefellingstillatelse i dette tilfellet, samt henvisninger til lovverket, kan leses i vedtaksbrevet under "Dokumenter". 

Mer inngående informasjon om rovviltforvaltningen er å finne i den årlig oppdaterte brosjyren "Beitedyr og rovdyr".