Sjekker at pukkverk tar miljøhensyn

Miljøvernavdelingen fører tilsyn med virksomheter som forurenser. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ble med fagfolket i felt under pukkverkaksjonen, her ved Steinskogen pukkverk, representert på bildet ved blant annet regionleder for Østlandet, Lars Merakerås. Fra Fylkesmannen deltok også fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla, rådgiver Guro Holte og senioringeniør Anne Stine Zakariassen.
Miljøvernavdelingen fører tilsyn med virksomheter som forurenser. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ble med fagfolket i felt under pukkverkaksjonen, her ved Steinskogen pukkverk, representert på bildet ved blant annet regionleder for Østlandet, Lars Merakerås. Fra Fylkesmannen deltok også fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla, rådgiver Guro Holte og senioringeniør Anne Stine Zakariassen.
Pukkverkene skal ikke støye og støve for mye, og de skal forebygge forurensning. I dag er fylkesmannen selv med for å sjekke om de følger regelverket.

Med vernesko og hjelm er fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland beredt for en tur i felt. Anledningen er pukkverkaksjonen, som foregår over hele landet i disse dager.

- Dette er en viktig del av vårt arbeid med å hindre forurensning, og det er interessant å se hvordan våre fagfolk jobber i felt, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Sprengning og steinknusing gir støy og støv som kan sjenere naboer. Steinstøv kan også slamme ned og skade elver og bekker. Miljøregelverket som pukkverkene skal følge stiller strenge krav til disse virksomhetene. Fylkesmannen kontrollerer at de følger regelverket.

Ser etter bedring fra 2012

Pukkverkaksjonen er landsomfattende, initiert av Miljødirektoratet, og en oppfølging av tilsvarende aksjon i 2012.

Målet er å sikre at miljøregelverket blir etterlevd, bidra til lik praksis mellom fylkene og å se om det har skjedd en forbedring i bransjen. I 2012 ble 171 pukkverk kontrollert på landsbasis, og det ble konkludert med at pukkverkene ikke jobber godt nok med å forebygge forurensning og å dokumentere utslipp. Les oppsummeringen på Miljødirektoratets nettsider.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppsummerte også aksjonen i 2012. Vi gjennomførte 17 kontroller og noterte 103 avvik, der seks var alvorlige.

Typiske miljøproblemer ved pukkverksdrift

Under tilsynene ønsker vi også å øke kunnskapen i bransjen om aktuelt regelverk og hvilken effekt pukkverkdrift kan ha på miljøet.

Typiske miljøproblemer knyttet til produksjon av pukk er:

  • utslipp av støv, som kan føre til helsefarlige nivåer av svevestøv og nedstøving av naboeiendommer
  • støy fra prosessanlegg og transport
  • nedslamming og forurensning av vassdrag, som følge av utslipp av steinpartikler til vann

Det er forurensningsforskriften kapittel 30 som regulerer forurensning fra pukkverk. I denne forskriften settes det blant annet krav til utslipp til vann, støy og støv.

Resultatene

Vi gjennomfører tilsynene ved rundt 10 pukkverk i Oslo og Akershus i løpet av mai og juni. Når aksjonen er ferdig, vil Miljødirektoratet oppsummere aksjonen på landsbasis.

pukkverk
Miljøvernavdelingen fører tilsyn med virksomheter som forurenser. Slik kan det se ut på et pukkverk. Miljøutfordringer ved pukkverk er støy, støv og forurensning til vann. (Foto: Guro Holte)