Snø er ikke bare snø

Forurenset snø ved vei
Illustrasjon: Forurenset snø i hovedstaden vinteren 2018. (Foto: Linda E. Eide / Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Snøen fra veier i byområder inneholder miljøgifter, salter, næringsstoffer og mikroplast. Forurensningen i snøen kan føre til miljøskader i bekker og vassdrag dersom ikke smeltevannet håndteres tilfredsstillende. 

Når snøen faller i store mengder i hovedstaden, er det en utfordring å få håndtert det som blir forurenset snø på en god måte.  

Miljøgifter, mikroplast og veisalt

Forurenset snø kan inneholde blant annet miljøgifter, mikroplast, mye sand og grus og veisalt. Når snø smelter i veikanten, renner den ut i systemer der forurensning håndteres i renseanlegg før vannet når naturen. Men når man ved store snømengder blir nødt til å kjøre bort forurenset snø, må den kjøres til steder med renseløsninger, uten kan naturen bli skadelidende. Det er derfor en ved deponering av forurenset snø trenger tillatelse etter forurensningsloven.

God miljøløsning, men ikke nok kapasitet

Fylkesmannen har lenge vært opptatt av at kommunene etablerer snødeponier med rensetiltak som kan håndtere forurenset snø fra offentlige arealer. Allerede i 2012 gjorde vi kommunene oppmerksom på at forurenset snø er et miljøproblem og at de burde ha en plan for utfordringer som oppstår når det kommer snørike vintre. Men snøfattige vintre de siste årene har ikke synliggjort behovet.

Denne vinteren fikk derimot både innbyggere og Oslo kommune merke utfordringene etter det store snøfallet i januar. Snøsmelteanlegget ved Søndre Akershuskaia tok unna store mengder snø, men ikke nok.

Les mer: Snøsmelteanlegget i Oslo får ny tillatelse

Med det flytende anlegget har kommunen en helhetlig, god miljøløsning for å behandle forurenset snø, men denne vinteren ble det tydelig at kommunen hadde behov for ytterligere kapasitet ved stort snøfall.

Kan nå deponere snø på Åsland

Bymiljøetaten i Oslo kommune søkte derfor om å få deponere overskuddssnø på Åsland.

- Dette var en hastesak, og vi har prioritert behandlingen av søknaden høyt. Derfor har vi denne uken kunnet gi tillatelse til kommunen slik at de kan kjøre forurenset snø til Åsland, sier Kari Skogen, leder av forurensningsseksjonen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Tillatelsen på Åsland gjelder frem til 1. mai i år. Vi har i tillatelsen blant annet satt grenseverdier for hva som tillates av utslipp i smeltevannet. Vi har også stilt krav om at det skal gjennomføres et kontroll- og overvåkingsprogram for smeltevannet fra snødeponiet.

Følger også opp Bærum

Også i Bærum meldte behovet seg for bortkjøring av forurenset snø i januar. Blant annet mottok Fylkesmannen bekymringsmeldinger om at snø ble dumpet i Sandvikselva.

- Vi har bedt om at kommunen sender oss risikovurdering av snødeponimuligheter og rutiner ved snørike vintre, samt dokumentasjon på at dagens deponering ikke medfører forurensning av Sandvikselva, sier Skogen.

Kommunen skal melde tilbake innen 5. februar.