Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sopp som truer amfibier påvist i Akershus

En sopp som har forårsaket dramatisk nedgang i bestanden av frosk og andre amfibier i store deler av verden, er i år for første gang påvist i Norge. Alle funn er fra Akershus.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.11.2017

Soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) er en viktig årsak til at én av tre arter av amfibier i verden er truet av utryddelse. Soppen forårsaker sykdommen chytridiomykose, som allerede har utryddet flere amfibiearter.

Første gang i Norge

Fylkesmannen har over mange år overvåket dammer med storsalamander i vår region. I år bad Miljødirektoratet forskerne lete etter BD-soppen i dammene, ettersom den er oppdaget i Danmark og Sverige. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå for første gang påvist soppen i Norge. Soppen utgjør ingen kjent fare for mennesker.

Bare påvist i Akershus i Norge

Det er til nå påvist at den skadelige Bd-soppen finnes i fem dammer i Akershus. Dammene er spredt over et relativt stort område fra nord på Nesodden og sørøver til Vestby. NINA mistenker at soppen kan finnes på flere steder. De har til nå undersøkt 34 dammer i Akershus og Buskerud ved hjelp av DNA-analyser av vannprøver.

Det er ikke fastslått hvordan Bd-soppen har spredd seg til Norge, men den finnes i dag på det amerikanske kontinentet, i Australia, Europa, sør i Asia og Afrika sør for Sahara.

Følger situasjonen tett

Vi vet at soppen har medvirket til nedgang i amfibiebestanden i verden. I Norge har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fått tildelt et spesielt ansvar for å ta vare på amfibiearten storsalamander. Storsalamanderen er i rødlista kategorisert som nær truet og vi har utarbeidet en nasjonal handlingsplan for artens overlevelse. Overvåking er et av tiltakene i handlingsplanen, og det var gjennom overvåking at soppen ble oppdaget.

Fylkesmannen, Miljødirektoratet, NINA og Mattilsynet skal møtes i desember for å planlegge hvordan situasjonen skal følges opp.

Foreløpig ingen nedgang 

NINA finner foreløpig ingen tegn til nedgang i salamanderpopulasjonene i de smittede dammene, men det er for tidlig å si hvilken konsekvens denne soppen kan ha for våre salamanderarter. 

I de undersøkte dammene lever det også frosk. Hovedverten for soppen er frosk, men ettersom det kun er salamanderne som har vært overvåket, kan ikke forskerne si noe nå om bestandsutviklingen for frosk.

Nok en trussel mot amfibiene

Soppen er bare en av mange faktorer som fører til den vanskelige situasjonen for mange amfibier. Amfibier verden over møter utfordringer som tap av leveområder til utbygging, klimaendringer, introduksjon av konkurrenter, andre sykdommer og bruk av sprøytemidler som både kan påvirke amfibiene direkte og påvirke forekomsten av mat. Soppsykdommen kommer på toppen.

Les mer om den skadelige soppen i artikkel fra NINA