Aksjonerte mot ulovlig utsatt fisk i Asker

I Spiradammen i Asker kommune har noen satt ut hagedamsfisker av arten koikarpe. Vi ser alvorlig på saken, og har politianmeldt forholdet.

I sommer ble Fylkesmannen gjort kjent med ulovlig utsetting av fisk i Spiradammen via melding til Miljødirektoratet. Fylkesmannen fikk oversendt bilder og identifiserte fiskene som koikarper. Koikarper er en fremmed art i Norge og den utgjør en trussel mot stedegen natur.

Forsøkt fjernet

Fylkesmannen ønsker at fiskene skal fjernes og satte denne uken ut garn for å fange og avlive fisken. Dette gjøres først og fremst for å ta vare på amfibiene som holder til i dammen. Dessverre lykkes det ikke å fange fisken i garn, trolig fordi fiskene er lite aktive når vannet er kaldt.

Utsetting av fisk er et økende problem

De siste årene har akvarie- og hagedamsarter blitt satt ut og etablert seg flere steder i naturen. Dette kan skyldes at eierne ønsker å kvitte seg med fisken og dumper dem i et tilfeldig vann, eller at «artsjegere» har et ønske om å etablere en ny art i nærområdet.

Har anmeldt forholdet

Utsetting av koikarpe i Spiradammen, uten tillatelse, er en overtredelse av forskrift om fremmede organismer. Formålet med forskriften er blant annet å hindre utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Koikarpe er en variant av karpe som holdes i dammer som prydfisk. I andre land brukes den også som matfisk. Dette er ikke en art som hører naturlig hjemme i norsk natur. Den representerer en trussel mot andre arter. Det er tillatt å sette ut koikarpe i hagedam uten truede amfibiearter. Spiradammen er ikke en hagedam, dammen ligger i et verneområde, i tillegg er det forekomster av amfibier i dammen, deriblant storsalamander. Koikarpene er dermed ulovlig satt ut i Spiradammen og saken politianmeldes.

Fylkesmannen har dessverre ingen informasjon om hvor mange fisk som er satt ut eller hvem som har satt dem ut.

Spiradammen

Spiradammen ligger i Løkenes landskapsvernområde i Asker. Dammen er en gammel isdam og er naturlig fisketom. Fisk er en artsgruppe som står øverst i næringskjeden. Utsetting av fisk gir derfor en virkning på det biologiske mangfoldet i dammen ved at antall arter og antall individer av arter endres. I Spiradammen finnes mange ulike arter, inkludert amfibieartene stor- og småsalamander.

Storsalamander er på den norske rødliste med kategori «nær truet». Det er vist at antallet individer går dramatisk ned når det settes ut fisk, fordi storsalamander legger eggene ett og ett på vannplanteblad og de klekte larvene lever frittsvømmende i vannmassene.

Spredning av sykdommer

I tillegg kan utsatt fisk ha sykdommer og andre uønskete følgeorganismer som kan ha en uheldig virkning på økologien i dammen. Det er for første gang oppdaget en skadelig sopp i amfibiedammer i Akershus.  Soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) er en viktig årsak til at en av tre arter av amfibier i verden er truet av utryddelse. Soppen er identifisert i fem dammer i Akershus ved DNA-analyser av vannprøver. Lokalitetene er spredt over et relativt stort område fra nord på Nesodden og sørover til Vestby. Norsk institutt for naturforskning mistenker at soppen kan finnes flere steder. Vi kjenner ikke til hvordan soppsykdommen har kommet til Norge, men ulovlig utsetting og spredning av fisk kan være en bidragsyter.

Videre oppfølging

Fylkesmannen vil følge med på at det ikke er fisk i vannet ved å ta miljø-DNA prøver av vannet til våren. Det vil bli gjort nye forsøk på å ta ut fisken når vannet er varmere og fisken mer mobil.