Fylkesmannen inviterer kommunene til dialog om arealplanlegging

Responsen fra kommunene har vært god på Fylkesmannens invitasjon til fire regionale dialogmøter. De første møtene er i neste uke.

Fylkesmannen ønsker å være tydelig tidlig, samtidig som vi gjerne lytter til hvilke forventninger kommunene har til Fylkesmannens arealplanbehandling.

I oppdragsbrevet til Fylkesmannen forventer Storting og Regjering at Fylkesmannen veileder kommunene om nasjonale og regionale føringer innenfor areal- og transportplanlegging. Som et ledd i veiledningen følger Fylkesmannen nå opp med dialogmøter med kommunene. Vi ønsker å drøfte ulike temaer med kommunene: Hvordan kan vi sikre at transportveksten tas med kollektivtransport, gange og sykkel? Hvordan kan vi fortette uten å miste bokvalitet og hvordan kan vi ivareta boligsosiale hensyn og samfunnssikkerhet?

«Vi begynte med slike dialogmøter allerede i 2013 og fikk positive tilbakemeldinger fra kommunens politikere og administrasjon», sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla. «Det er enklere å drøfte konkrete eksempler og få en bedre forståelse av hverandres ståsteder muntlig enn i papirform. Vi håper på nyttige diskusjoner og hyggelig stemning også i år», fortsetter Vikla.

Allerede tirsdag neste uke 25.4 møter vi Asker og Bærum i Asker, der fortetting med kvalitet og boligsosiale hensyn er noen av temaene. Bærum kommune presenterer arbeidet med et kommunalt klimapanel og kommuneplanarbeidet sitt. Asker kommune forteller hvordan de jobber med boligsosiale hensyn i arealplanlegging.

Dagen etter, den 26.4 reiser Fylkesmannen videre til Øvre Romerike der både fortetting av småbyer og tettsteder, og bevaring av store kulturlandskap og jordvern er tema. Gjerdrum kommune forteller om hvordan sikre sentrumsutvikling i en kommune uten togstasjon.

Dialogmøtene med Nedre Romerike og Follo er 8. og 11. mai.

Kontaktpersoner