Få innsigelser til areal- og plansaker

Fylkesmannen har nå klar arealplanstatistikken for 2016. Vi har totalt gitt over 1000 uttalelser.

Positiv til de fleste arealplansaker i Marka i 2016

Vi har uttalt oss til 991 saker utenfor Marka og til 120 i Marka. I 85 % av våre arealuttalelser innenfor Markagrensen har vi uttalt oss positivt til planene. Bare i seks prosent av uttalelsene i Marka var Fylkesmannen negativ. Tilsvarende tall for 2015 var ti prosent.

Av de 120 Markauttalelsene var 75 % dispensasjonssaker og 16 % reguleringsplaner. Tallet var omtrent det samme for 2015.

Dispensasjonene handler i hovedsak om tilbygg til hytter og hus innenfor Marka. Av reguleringsplaner er det i hovedsak regulering av idrettsanlegg samt noen utvidelser av veier.

Figuren viser at antall og type arealplansaker i Marka har stabilisert seg de siste to årene, figur av Ingeborg Austreng, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Figuren viser at antall og type arealplansaker i Marka har stabilisert seg de siste to årene, figur av Ingeborg Austreng, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har få innsigelser til areal- og plansaker, kun innsigelse i tre prosent av uttalelsene

Den oppsummerte arealplanstatistikken for 2016 viser at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har få innsigelser til areal- og plansaker. Av 991 arealplanuttalelser, var det innsigelser i 30, hvilket utgjør rundt 3 % av saksmengden.

- Dette er meget bra, og viser at Fylkesmannen og kommunene i de fleste saker er enige om hvordan nasjonal areal- og planpolitikk skal ivaretas i hovedstadsområdet, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla. Antallet innsigelser fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært jevnt lav de siste fem årene vi har ført denne statistikken.

Eksempler på begrunnelser for innsigelsene i 2016 er blant annet at innsendte planer er i strid med nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging fordi de fører til økt bilbruk. Et annet eksempel er utfylling av nasjonalt viktige raviner.

Fylkesmannen har det siste året fremmet 13 klager på kommunenes vedtak i arealsaker. Dette tilsvarer 1.3 %. Tilsvarende tall var 0.8 % i 2015.

Kontaktpersoner