Sjekker at småbåthavnene tar miljøansvar

Eksempel på sorteringsmulighet for farlig avfall i havnen.
Eksempel på sorteringsmulighet for farlig avfall i havnen.

Båtpussen står for døren, og miljøvernavdelingen kontrollerer at småbåthavner håndterer avfallet sitt på en forsvarlig måte.

Småbåthavner i Oslo og Akershus får besøk av Fylkesmannens miljøvernavdeling. En av avdelingens oppgaver er nemlig å føre kontroll med at forurensningsloven ikke blir brutt, og lovens paragraf 7 sier at alle har en plikt til ikke å forurense.
- Gammel olje, bunnstoff og batterier er bare noen av båtlivets potensielt miljøskadelige bivirkninger. Vi kontrollerer småbåthavner for å se om de har planer for avfallet, hvordan de håndterer farlig avfall og vurderer om det er fare for forurensning av ytre miljø, forteller Kjersti Aastorp Hirth, overingeniør ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Farlig avfall skal til godkjente mottak
Hovedkilden til forurensningen i småbåthavner er spyling og vedlikehold av skrog. Når du pusser båten din oppstår ulike typer farlig avfall, både i form av brukte kjemikalier som for eksempel spillolje og frostvæske, og rester fra selve pussingen, som slipestøv, malingsrester, bunnstoffrester og så videre. Det er derfor viktig å samle opp materiale fra spyling og puss av skrog.
- Dette avfallet skal leveres videre til godkjent mottak for farlig avfall, forteller Aastorp Hirth.

Du må kildesortere
Båthavnene er forpliktet til å ha praktiske innretninger som gjør at du som bruker kan levere kjemikalierester, bunnstoffrester, batterier, spillolje og lignende.
Dette må du kildesortere:
• Spillolje, motoroljer og smøreoljer. Dette bør holdes atskilt fra olje med vann, for da blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning.
• Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter.
• Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter.
• Blandet drivstoff.
• Blybatterier.
• Andre batterier
• Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff.
• Spraybokser.
• Elektrisk- og elektronisk utstyr (EE-avfall).

 Småbåthavnenes ansvar
Alle småbåthavner har plikt til å sende inn avfallsplan til Fylkesmannen. Havneansvarlig plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til avfallsplanen. En slik plan er et praktisk verktøy for planlegging av mottak og håndtering av alt avfall i havnen.

Mye gjenstår - følger opp
Miljøvernavdelingen har gjennomført tilsyn med småbåthavner de siste tre årene, og en brevkontroll i 2011 . Mange mangler fortsatt avfallsplaner og mye gjenstår for å få tilfredsstillende løsninger for avfallet i småbåthavnene. Avdelingen fortsetter derfor sitt arbeid for å forhindre forurensning ved småbåthavnene.